ข่าว มฟล. » มฟล. จัดประชุมชุดใหญ่เตรียมพร้อมนำเสนอข้อมูล ITA: OIT พร้อมเน้นย้ำหลักการทำงานซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้

มฟล. จัดประชุมชุดใหญ่เตรียมพร้อมนำเสนอข้อมูล ITA: OIT พร้อมเน้นย้ำหลักการทำงานซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้

30 เมษายน 2021
245   0

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมดอยตุง อาคารวันชัย ศิริชนะ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) รองศาสตราจารย์ ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน กำกับและติดตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (Mae Fah Luang University Integrity and Transparency Assessment : MFU ITA) ครั้งที่ 2 โดยมีคณะผู้บริหารทุกระดับกว่า 70 ท่านเข้าร่วมการประชุมผ่านโปรแกรม Zoom Meeting เพื่อเป็นการปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

โดยในการประชุมได้มีการนำเสนอสรุปการดำเนินงานของคณะกรรมการ MFU ITA ประจำปีงบประมาณ 2564 ให้แก่ผู้เข้าร่วมการประชุมได้รับทราบ และได้มีการแจ้งผลการประเมิน MFU ITA Pre-Assessment (แบบทดสอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ก่อนการประเมินจริง) โดยนำผลที่ได้รับมาวิเคราะห์ถึงจุดด้อย-จุดอ่อนที่ต้องปรับปรุง และทำการสื่อสารการดำเนินงานไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบอย่างทั่วถึง ทั้งนี้ฝ่ายเลขานุการฯ ได้นำเสนอข้อมูลเพื่อให้ผู้บริหารทุกท่านได้ตรวจสอบข้อมูลการตอบแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) ซึ่งคณะผู้บริหารได้ร่วมกันพิจารณาและยืนยันข้อมูลว่าถูกต้องสามารถเข้าถึงได้ในทุกตัวชี้วัด เมื่อเสร็จสิ้นการตรวจสอบอธิการบดี มฟล. ได้กล่าวขอบคุณคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่ได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ อยู่บนหลักธรรมาภิบาล และขอขอบคุณฝ่ายเลขานุการฯ ที่จัดทำข้อมูลการนำเสนอ OIT มาอย่างครบถ้วน ชัดเจน ซึ่งปีนี้มั่นใจว่า มฟล. จะสามารถผ่านเกณฑ์การประเมินของสำนักประเมินคุณธรรมและโปร่งใส สำนักงาน ป.ป.ช. ได้อย่างแน่นอน โดยมิใช่ความผิดพลาดทางเทคนิคของข้อมูลที่นำเสนอเช่นปีที่ผ่านมา