ข่าวหน้าหนึ่ง » วิทยาลัยเชียงราย และวิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธนเชียงรายไทย- เยอรมัน จัดพิธีประสาทปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561-2563

วิทยาลัยเชียงราย และวิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธนเชียงรายไทย- เยอรมัน จัดพิธีประสาทปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561-2563

5 เมษายน 2021
118   0

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นประธานในพิธีประสาทปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยเชียงรายและวิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธนเชียงรายไทย – เยอรมัน ประจำปีการศึกษา 2561-2563 ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 6

ในปีการศึกษา 2561- 2563 มีผู้สำเร็จการศึกษารวมทั้งสิ้น 899 คน ซึ่งเป็นบัณฑิตจากวิทยาลัยเชียงรายในระดับปริญญาโทจากหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและการศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต ระดับปริญญาตรีจากหลักสูตรบัญชีบัณฑิตบริหารธุรกิจบัณฑิต วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต พยาบาลศาสตรบัณฑิต และการแพทย์แผนจีนบัณฑิต และระดับประกาศนียบัตร จากหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

ดร.อินทร์ จันทร์เจริญ อธิการบดีวิทยาลัยเชียงราย เปิดเผยว่านับเป็นความภาคภูมิใจของวิทยาลัยเชียงรายเป็นอย่างมาก และขอแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิตและบัณฑิตทุกท่าน ที่บัณฑิตของเราได้เข้าสู่ตลาดแรงงานเป็นที่ยอมรับและเชื่อมั่นจากองค์กรธุรกิจต่างๆ เพราะการพัฒนาคุณภาพทางด้านการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องของเรา และที่สำคัญคือการเน้นการฝึกและลงมือปฏิบัติจริงวิทยาลัยเชียงรายหวังเป็นอย่างยิ่งว่ามหาบัณฑิตและบัณฑิตจักนำความรู้ความสามารถที่มีไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการสร้างสรรค์สังคมและประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าสืบไป

วิทยาลัยเชียงรายเป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งแรกและแห่งเดียวของจังหวัดเชียงรายจัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2546 ปัจจุบันวิทยาลัยเชียงราย มีนักศึกษาทั้งระดับบัณฑิตศึกษา และระดับปริญญาตรีรวมทั้งสิ้น 1,534 คน มีอาคารเรียน 10 อาคารบนที่ดิน 101 ไร่ จัดการเรียนการสอนเพื่อให้โอกาสด้านการศึกษาชั้นสูงกับเยาวชนทั้งในจังหวัดเชียงรายและจังหวัดใกล้เคียง ในระดับปริญญาโท 2 หลักสูตร ได้แก่วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 หลักสูตร ได้แก่ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ระดับปริญญาตรี 6 หลักสูตร ได้แก่ บัญชีบัณฑิตบริหารธุรกิจบัณฑิตวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต พยาบาลศาสตรบัณฑิตและการแพทย์แผนจีนบัณฑิต และระดับประกาศนียบัตร 1 หลักสูตรได้แก่ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

วิทยาลัยเชียงรายมีความตั้งใจอย่างแน่วแน่ในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ กอปรด้วยคุณธรรม เพื่อรับใช้ชุมชนและสังคม ดังปณิธานของวิทยาลัยที่ว่า “ความรู้ คู่คุณธรรม นำสังคม” จึงได้ยึดมั่นในการให้บริการด้านการศึกษาและมีการพัฒนาไปในด้านต่างๆอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด