ข่าว มฟล. » โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดกิจกรรม Open House

โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดกิจกรรม Open House

2 มีนาคม 2021
114   0

โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมกับส่วนประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) จัดกิจกรรม Open House โดยได้เชิญผู้สื่อข่าวจังหวัดเชียงราย ร่วมฟังบรรยายและเยี่ยมชมการให้บริการของโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ตลอดจนทดลองใช้บริการบางรายการ เมื่อวันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 -13.00 น. ที่ห้องประชุมประจวบ ภิรมย์ภักดี ชั้น 6 อาคารศูนย์การแพทย์ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มี รศ. ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดี เป็นประธาน โดยมีผู้สื่อข่าวเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนกว่า 30 ราย

การบรรยายมีหัวข้อดังนี้ เรื่อง การให้บริการของโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงและทิศทางการให้บริการในอนาคต โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ศุภกร โรจนนินทร์ คณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงและรักษาการแทน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, เรื่อง การบริการและส่งเสริมสุขภาพชุมชน โดย อาจารย์ นายแพทย์ สมปรารถน์ หมั่นจิต หัวหน้างานส่งเสริมสุขภาพชุมชนโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และสำหรับการเยี่ยมชมนั้น ได้นำไปทั้งห้องพักผู้ป่วยพิเศษเดียว และ VIP ชั้น 10, ห้องพักผู้ป่วยสามัญ (รวม)  ชั้น 9, หน่วยตรวจสวนหัวใจ หลอดเลือด Cath Lab ชั้น 4 และศูนย์รังสีวิทยา ชั้น 1

ทั้งนี้โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นโรงพยาบาลรัฐ ขนาด 400 เตียง (ซึ่งจะขยายเป็น 800 เตียง ในอนาคต) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย ในการจัดระบบบริการเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ป่วย และญาติ (Smart Hospital) เป็นศูนย์บริการแพทย์ฉุกเฉินขนาดใหญ่ มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญให้การตรวจวินิจฉัย รักษา โรคเฉพาะทาง และศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านตรวจรักษาทั่วไป เช่น รังสีวิทยา พยาธิวิทยา โรคหัวใจ ต่อมไร้ท่อ โรคโลหิตและมะเร็งวิทยา จิตเวช นิติเวช ็น็ ด้านการแพทย์บูรณาการ แพทย์แผนจีน แพทย์แผนไทยประยุกต์ ศัลยกรรมเต้านม ศัลยกรรมกระดูและข้อ จักษุ หู คอ จมูก ด้วยเครื่องมือที่ได้มาตรฐานและทันสมัย พร้อมห้องผ่าตัดมาตรฐานจำนวน 20 ห้อง ศูนย์รังสีวิทยา ห้องปฏิบัติการทางพยาธิวิทยาและเทคนิคการแพทย์ครบถ้วน ด้านสิทธิการรักษา มีสิทธิ์การรักษา ได้แก่ สิทธิ์ข้าราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ สิทธิสวัสดิการพนักงาน มฟล. และบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า

และยังเป็นศูนย์กลางการศึกษา วิจัย และพัฒนาทางการแพทย์ เพื่อประโยชน์สุขของคนไทยในภาคเหนือตอนบนและในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ภายใต้ยุทธศาสตร์การใช้การแพทย์และการสาธารณสุขเป็นเครื่องมือในการยกระดับคุณภาพชีวิต และสร้างความเป็นมิตรที่ยั่งยืนกับประเทศเพื่อนบ้าน

นอกจากนี้โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ยังได้ร่วมมือกับ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ศูนย์บริการวิชาการ ออกให้บริการด้านการดูแลสุขภาพแก่ประชาชนในจังหวัดเชียงราย เน้นการส่งเสริมและป้องกันเป็นหลักและส่งเสริมให้ประชาชนผู้ด้อยโอกาสได้เข้าถึงการบริการทางการแทพย์และสาธารณสุขโดยไม่จำกัด ในโครงการ ‘แพทย์อาสาบรมราชกุมารี’ โดยเริ่มออกพื้นที่ให้การรักษาเมื่อธันวาคม 2561 จนถึงปัจจุบันดำเนินการแล้ว 5 กิจกรรม ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรวม 990 คน ได้แก่ บ้านลิไข่ ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย บ้านเวียงคำฟ้า ต.ดงมหาวัน อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย โรงเรียนดอยแสนใจ (โรงเรียน ตชด.อนุสรณ์) ต.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย รพ.สต.บ้านดงมหาวัน ต.ดงมหาวัน อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย และโรงเรียนไร้ส้มวิทยา ต.แม่ข่า อ.ฝาง จ.เชียงใหม่