ข่าวหน้าหนึ่ง » เชียงรายส่งเสริมสนับสนุน อนุรักษ์ฟื้นฟูขนบธรรมเนียม ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น

เชียงรายส่งเสริมสนับสนุน อนุรักษ์ฟื้นฟูขนบธรรมเนียม ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น

1 กุมภาพันธ์ 2021
144   0

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย เตรียมการดำเนินงานโครงการส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นของจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กิจกรรมการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ โดยนำเสนอผ่านการสร้างสรรค์งานของศิลปินพื้นบ้านศิลปะการแสดงการขับซอ สมาคมศิลปินปี่ซอ ล้านนาเชียงราย ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย

นายพิสันต์ จันทร์ศิลป์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดการประชุมฯ นายนครินทร์ ใจธรรม นายกสมาคมศิลปินปี่ซอ ล้านนาเชียงราย พร้อมด้วย ศิลปิน จากสมาคมศิลปินปี่ซอ ล้านนาเชียงราย นางเบ็ญจมาส บุญเทพ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม, นางเพียรโสม ปาสาทัง นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย เพื่อปรึกษาหารือเตรียมการดำเนินงานโครงการส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นของจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น, การเทิดทูนสถาบัน, ชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บวรออนทัวร์, การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม /ชาติพันธุ์, การสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจด้วยผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย Cultural Product of Thailand : CPOT ฯลฯ