ข่าว มฟล. » มฟล.จัดงานสถาปนามหาวิทยาลัยครบรอบ 22 ปี

มฟล.จัดงานสถาปนามหาวิทยาลัยครบรอบ 22 ปี

5 ตุลาคม 2020
72   0

22 ปี มฟล. คว้าอันดับ 1 ของประเทศไทย 2 ปีซ้อน จากการจัดอันดับโดย Times Higher Education ในด้านต่างๆ  หวังก้าวสู่มหาวิทยาลัยชั้นนำ 1 ใน 5 ของอาเซียน ภายใน 10 ปี ด้านงานวิจัย ศึกษาและค้นพบระดับโลก 2 รายการ

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) จัดงานสถาปนามหาวิทยาลัย เนื่องในโอกาสครบรอบ 22 ปี โดยได้จัดให้มีพิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ 160 รูป ณ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และพิธีถวายสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ หอประชุมสมเด็จย่า จากนั้นจึงเป็นพิธีทางศาสนาและพิธีถวายผ้าป่าเพื่อทุนการศึกษา ก่อนเข้าสู่กิจกรรมรายงานประชาชน โดย รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดี รายงานพัฒนาการ/ผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย และหลังจากนั้นจึงเป็นพิธีมอบประกาศเกียรติคุณ และพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2563 โดยมี รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ นายกสภามหาวิทยาลัย ให้โอวาทแก่นักศึกษาผู้รับทุน

ทั้งนี้ อธิการบดี กล่าวว่า มหาวิทยาลัยครบรอบ 22 ปี พร้อมกับการได้รับการจัดอันดับ Times Higher Education ด้วยคะแนนด้านความเป็นนานาชาติ 52.7 สูงเป็นอันดับที่ 1 ของมหาวิทยาลัยไทย สองปีต่อเนื่อง และได้รับคะแนนด้านการอ้างอิง 60.4 คะแนน สูงเป็นอันดับที่ 1 ของมหาวิทยาลัยไทย ติดต่อกันสองปีซ้อน ตลอดจนได้รับการจัดอันดับ 1 ใน 100 กลุ่มมหาวิทยาลัยน้องใหม่ของโลก ด้านการอ้างอิงผลงานวิชาการ โดยมีความหวังที่จะก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำ 1 ใน 5 ของอาเซียน ภายใน 10 ปี

ด้านการทำงานวิจัย มฟล.จากการดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องนั้น ทำให้หน่วยงานวิจัยของ มฟล. ได้พบผลการวิจัยต่างๆ มากมาย ที่พิเศษ คือได้ค้นพบเห็ดชนิดใหม่ เป็นการค้นพบใหม่ของโลก จำนวน 1 ชนิด คือ เห็ด Auricularia thailandica thailandica Bandara & K.D. Hyde, sp. nov. ซึ่งจัดเป็นเห็ดสกุลเห็ดหูหนู และให้ชื่อวิทยาศาสตร์ ‘thailandica’  เนื่องจากค้นพบในจังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย ภายหลังได้นำมาทดลองเพาะในระดับห้องปฏิบัติการพบว่า สามารถเพาะได้ให้ผลิตผลที่ดีและมีคุณภาพ และถูกจัดให้เป็นเห็ดที่อยู่ในประเภทเห็ดกินได้ ซึ่งจะได้เผยแพร่ให้แก่เกษตรกรไทยต่อไป และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานชื่อเห็ดหูหนูชนิดใหม่ของโลกนี้ว่า ‘มุสิกรัตน์’ อีกทั้งยังได้ค้นพบโปรโตซัวสายพันธุ์ใหม่ มฟล. ตั้งชื่อว่า ‘Entamoeba Chiangraiensis’ เอนตะมีบา เชียงรายเอนซิส เป็นการค้นพบเอนตามีบาในสัตว์ตระกูลปลาไหลครั้งแรกในโลก เติมเต็มองค์ความรู้เรื่องวิวัฒนาการของเอนตามีบา ใช้เอนตามีบาชนิดใหม่นี้ในการศึกษากลไกการเกิดโรค และการรักษาโรคบิดในต่อไป

ทั้งนี้ มฟล. ยังมุ่งขับเคลื่อนศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ซึ่งประกอบด้วย โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (แพทย์บูรณาการ) และศูนย์บริการสุขภาพแบบครบวงจแห่งภาคเหนือและอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ก้าวสู่การเป็น  ‘GMS Medical Hub’ แห่งลุ่มน้ำโขง ต่อไป

และในปีนี้ มฟล. วัดร่องขุ่น และศูนย์วิปัสสนากรรมฐาน ไร่เชิญตะวัน มีแนวคิดร่วมกันในการเสนอจัดให้มีหลักสูตรระยะสั้น ในรูปแบบศาสนาและศิลปะขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมให้แก่ผู้ที่มีความสนใจศึกษาด้านพุทธศิลปกรรม โดยเน้นให้สร้างความรู้ ความเข้าใจด้านสุนทรียศาสตร์ทั้งทฤษฎีและสามารถปฏิบัติ นำหลักการมาปรับใช้ในด้านการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ สร้างสรรค์ ตลอดจนเผยแพร่ผลงานพุทธศิลปกรรมให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ที่เตรียมเปิดรับนักศึกษาในปีการศึกษาหน้านี้

สำหรับ 22 ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัย นอกจากความภูมิใจที่ชาวมฟล. นักศึกษา และบุคลากรทุกคน ได้รับจากผลตอบรับจากสังคม ไม่ว่าจะเป็นจำนวนรับนักศึกษาไทยและต่างประเทศที่เพิ่มขึ้น และจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาที่เพิ่มจำนวนขึ้นและได้ออกไปเป็นกำลังสำคัญให้กับสังคมแล้ว ยังมีจากการจัดอับดับมหาวิทยาลัยโลก เรายังเชื่อมั่นว่ารางวัลที่ยิ่งใหญ่นี้ยังสร้างความภาคภูมิใจในฐานะเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยน้องใหม่ขนาดเล็กในระดับภูมิภาคที่สามารถก้าวสู่มหาวิทยาลัยคุณภาพแนวหน้าของโลก รางวัลแห่งคุณภาพนี้ยังขยายผลขับเคลื่อนนำพาซึ่งความเจริญ ทางด้านเศรษฐกิจ สุขภาพ สังคม สิ่งแวดล้อมของจังหวัดเชียงราย ภาคเหนือตอนบน และอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงอย่างยั่งยืนอีกด้วย มฟล. ยังมุ่งมั่น ร่วมมือร่วมใจกันพัฒนา มฟล. สู่มหาวิทยาลัยระดับโลก