ข่าวเทศบาล » สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ให้เทศบาลนครเชียงรายเพิ่มอีก 2 โรงพยาบาล

สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ให้เทศบาลนครเชียงรายเพิ่มอีก 2 โรงพยาบาล

23 กันยายน 2020
121   0

วันนี้ (23 ก.ย.) ที่ห้องประชุมนครเชียงราย(GMS) อ.เมืองเชียงราย จ.เชียราย นายภาสกร บุญญลักษม์ รองผู้ว่าราชการ จ.เชียงราย เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเป็นการถ่ายโอน รพ.สต.สันตาลเหลือง และ รพ.สต.หัวฝาย อ.เมืองเชียงราย ให้แก่ทางเทศบาลนครเชียงรายได้ทำการบริหาร พิธีมีนายแพทย์เอกชัย คำลือ รองนายกแพทย์สาธารณสุข จ.เชียงราย นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย เป็นผู้ร่วมลงนาม ซึ่งการถ่ายโอนดังกล่าวมีขึ้นหลังจากได้มีการประเมินความพร้อมของทั้ง 2 แห่งจนผ่านเกณฑ์จากสำนักงานสาธารณสุข จ.เชียงราย ดังนั้นจึงได้มีการถ่ายโอนภารกิจอย่างเป็นทางการดังกล่าว

นายภาสกร กล่าวว่าแผนงานการถ่ายโอน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการกันมาตั้งแต่ปี 2551 ที่ผ่านมาได้มีการถ่ายโอนภารกิจไปให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความพร้อมมาอย่างต่อเนื่อง สำหรับเทศบาลนครเชียงรายนั้นถือว่าได้มีการถ่ายโอนไปก่อนหน้านี้แล้วจำนวน 3 แห่ง และเมื่อมีเพิ่มเติมอีกจำนวน 2 แห่งดังกล่าวจึงถือเป็นเรื่องที่ดีอย่างมาก เพราะเทศบาลนครเชียงรายถือว่ามีศักยภาพโดยเห็นผลเป็นรูปธรรมจากการบริหารโรงเรียนและงานสาธารณสุขที่ได้รับการถ่ายโอนมาก่อนหน้านี้แล้ว ดังนั้นต่อไปก็คงต้องสร้างความเชื่อมั่นในการที่ส่วนท้องถิ่นจะได้เข้าไปดูแลเรื่องสุขภาพของประชาชนในพื้นที่อย่างเต็มตัวต่อไป

ด้านนายวันชัย เปิดเผยว่าเทศบาลนครเชียงรายมีพื้นที่ ทั้งหมด 60.85 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 64 ชุมชน ข้อมูลประชากร ณ วันที่ 30 ก.ย.2560 มีประชากรทั้งหมด 75,468 คน มีผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป จำนวน 12,638 คน คิดเป็นร้อยละ 17  ดังนั้นเทศบาลนครเชียงรายจึงได้การเตรียมความพร้อมการเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบ โดยในปี 2564 จะเตรียมดำเนินโครงการการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุสู่นครแห่งความสุข โดยบูรณาการงานร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สำนัก 3) สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (Japan International Cooperation Agency) หรือไจก้า, โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์, รพ.สต.ในพื้นที่,ปราชญ์ชุมชน, แกนนำผู้สูงอายุ จิตอาสา และแกนนำชุมชน ทั้ง 65 ชุมชน โดยแบ่งพื้นที่การทำงานเป็น 5 โซน ซึ่งแต่ละโซนได้ใช้พื้นที่วัด โรงเรียน ชุมชน เป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ผู้สูงอายุ และกรณีการถ่ายโอนภารกิจของ รพ.สต.ดังกล่าวก็เป็นส่วนหนึ่งในการดูแลสุขภาพของประชาชนทั่วไปและผู้สูงอายุซึ่งต้องขอบคุณทุกฝ่ายที่ช่วยเหลือขับเคลื่อนกันเป็นอย่างดีด้วย

รายงานข่าวแจ้งว่าในปีงบประมาณ 2562 ที่ผ่านมาใน จ.เชียงราย ได้มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขอรับการประเมินความพร้อมเพื่อขอรับการถ่ายโอน รพ.สต.หลายแห่ง เช่น ได้แก่ รพ.สต.เชียงเคี่ยน อ.เทิง ในเขตเทศบาล ต.เชียงเคี่ยน และ รพ.สต.เมืองพาน อ.พาน ในเขตเทศบาล ต.เมืองพาน ฯลฯ ทำให้สำนักงานสาธารณสุข จ.เชียงราย ได้ตั้งคณะอนุกรรมการส่งเสริมการถ่ายโอนภารกิจ และคณะทำงานประเมินความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้สามารถดูแลภารกิจให้ได้ครอบคลุมภารกิจทั้ง 4  คือการควบคุมป้องกันโรค การส่งเสริมสุขภาพ การรักษาพยาบาล และการฟื้นฟูสภาพ  สำหรับในเขตเทศบาลนครเชียงรายได้รับการถ่ายโอนภารกิจไปแล้วก่อนหน้านี้ 2 แห่งได้แก่ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล 1 (น้ำลัด) และศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล 2 (สันหนอง) กระทั่งเพิ่มเติมอีก 2 แห่งดังกล่าว