ข่าว มฟล. » มฟล.พร้อมต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

มฟล.พร้อมต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

1 กันยายน 2020
70   0

มฟล. พร้อมต้อนรับนักศึกษา เข้มมาตรการด้านสุขอนามัยป้องกันการแพร่ระบาดโควิด 19  พร้อมปรับรูปแบบการเรียนการสอนเป็นแบบผสมผสาน ตลอดจนเตรียมทุนการศึกษากว่า 20 ล้านบาท รองรับนักศึกษาขาดแคลน-ได้รับผลกระทบโควิด – 19

รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) และคณะผู้บริหาร กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 ผ่านทางกิจกรรม ‘อธิการบดีพบผู้ปกครอง’ ที่ได้ดำเนินการถ่ายทอดผ่าน Facebook Live : MFUconnect ไปเมื่อเร็วๆ นี้ หลังจากที่มหาวิทยาลัยจัดการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ด้วยจำนวนกว่า 3,600 คน โดยทั้งหมดได้เดินทางเข้าหอพักนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยเพื่อร่วมกิจกรรม how to live and learn ที่มหาวิทยาลัยจัดให้กับนักศึกษาใหม่ เพื่อปรับตัวและเตรียมความพร้อม ทั้งในส่วนของภาษาอังกฤษสำหรับการเรียนการสอนด้วยสื่อภาษาอังกฤษตลอดหลักสูตรต่อไป ทั้งในส่วนของการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย ในช่วงวันที่ 10 -23 สิงหาคม 2563 เพื่อพร้อมสำหรับเปิดเทอมในวันที่ 24 สิงหาคม 2563

โดยอธิการบดี ได้กล่าวถึงมาตรการเข้มในด้านสุขอนามัย การดูแลให้พื้นที่ทั่วมหาวิทยาลัยมีความปลอดภัย ดำเนินการฆ่าเชื้อโรคในพื้นที่ต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะจุดที่ได้รับการสัมผัสบ่อย ไม่ว่าจะเป็นราวจับหรือปุ่มลิฟต์ การจัดที่นั่งแบบเว้นระยะห่างทั้งในชั้นเรียนและในพื้นที่ใช้สอยร่วมกันในโอกาสต่างๆ อย่างโรงอาหารหรือห้องสมุด เป็นต้น และมหาวิทยาลัยยังได้ปรับปรุงสภาพแวดล้อมเพื่อให้มีความปลอดภัยลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ เช่น ถนน ป้ายสัญลักษณ์ เป็นต้น  เพื่อต้อนรับนักศึกษาให้ได้เข้ามาใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยได้อย่างดีที่สุด

สำหรับเรื่องการจัดการเรียนการสอน New Normal  มหาวิทยาลัยได้ปรับให้เป็นแบบ  blended learning หรือการเรียนรู้แบบผสมผสาน ซึ่งเป็นโปรแกรมทางการเรียนรู้ที่ใช้วิธีการผสมผสานระหว่างการเรียนรู้จากสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือ E-learning กับการสอนในชั้นเรียน มีการใช้เทคโนโลยีมาเป็นฐานในการเรียนรู้ ส่วนเนื้อหามีการจัดเตรียมโดยคณาจารย์ ออกแบบใช้เทคโนโลยีให้เกิดการเรียนออนไลน์มากขึ้น และมีชั่วโมงเรียนที่ได้มาพบอาจารย์ ซึ่งเป็นช่วงของการได้แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ซักถาม ซึ่งเป็นการสร้างทักษะสำคัญของบัณฑิตในศตวรรษ 21