ข่าวทั่วไป » สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงรายเปิดจุดจำหน่ายสินค้าข้าวสุดยอดคุณภาพของจังหวัดเชียงราย

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงรายเปิดจุดจำหน่ายสินค้าข้าวสุดยอดคุณภาพของจังหวัดเชียงราย

27 มิถุนายน 2020
597   0


▶️เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563  นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธีเปิด “จุดจำหน่ายสินค้าข้าวคุณภาพจังหวัดเชียงราย” ภายใต้โครงการร่วมค้าประชารัฐชุมชน ปี 2563
กระทรวงพาณิชย์


▶️โดย นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายให้การกล่าวต้อนรับหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์
▶️และนางวนิดา ทิพย์ศักดิ์ พาณิชย์จังหวัดเชียงราย เป็นผู้กล่าวรายงาน
▶️ โครงการ “จุดจำหน่ายสินค้าข้าวคุณภาพจังหวัดเชียงราย” เป็นโครงการที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย ร่วมกับภาคเอกชนและกลุ่มเกษตรกรชาวนาจังหวัดเชียงราย จํานวน 14 กลุ่ม ได้จัดจุดจำหน่ายสินค้าข้าวคุณภาพจังหวัดเชียงราย ข้าวคุณภาพของกลุ่มเกษตรกร ที่นำมาแสดงและจำหน่าย ณ จุดจำหน่ายสบันงาขันโตก ได้รับการรับรองมาตรฐาน “GAP” (Good Agricultural Practices) หรือข้าว Organic Thailand หรือได้รับมาตรฐานอื่นๆ ได้แก่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรแปรรูปข้าวปลอดภัยแบบยั่งยืนแม่จัน, วิสาหกิจแปรรูปข้าวและสมุนไพร (อ้อยจัน), ข้าวสุขใจ, สหกรณ์การเกษตรเชียงแสน จำกัด, ก้าวแรกที่มั่นคงฟาร์ม, บ้านสวนย่าน้อย, กลุ่มทำนาเกษตรอินทรีย์ Me Suk Farm (มีสุขฟาร์ม), เกษตรผสมผสานข้าวบ้านไร่ใจรักษ์, กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวคุณภาพบ้านสันหลวง “ข้าวหอมธรรมคุณ”, วิสาหกิจชุมชนข้าวอินทรีย์สรรพสิ่งเชียงราย, วิสาหกิจชุมชนเพาะรักความภูมิใจในเกษตรอินทรีย์, ข้าว Chividee (ชีวิตดี), วิสาหกิจชุมชนกลุ่มคนรักษ์ข้าวสุขภาพ) ข้าวหอมละไมกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์สันทรายน้อย, กลุ่มผู้ผลิตข้าวอินทรีย์ ต บ้านโป่ง โดยเริ่มจำหน่าย ณ สบันงาขันโตก อำเภอเมืองเชียงราย ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป


▶️ สำหรับจังหวัดเชียงราย สามารถผลิตข้าวที่มีคุณภาพดี ซึ่งเคยได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดข้าวในระดับประเทศ จัดโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ และข้าวเหนียวเขี้ยวงูจังหวัดเชียงราย ได้รับการรับรองจากกรมทรัพย์สินทางปัญญาเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indication: GI) และมีข้าวคุณภาพดีอีกหลากหลายชนิด
▶️ณ สบันงาขันโตก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย