ข่าวเทศบาล » มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมกับเทศบาลนครเชียงราย ลงนามความร่วมมือจัดโครงการเมืองอาหารปลอดภัย

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมกับเทศบาลนครเชียงราย ลงนามความร่วมมือจัดโครงการเมืองอาหารปลอดภัย

9 มิถุนายน 2020
6181   0


▶️เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย


▶️ได้ร่วมกันลงนามความร่วมมือ “โครงการเมืองอาหารปลอดภัย” ที่ห้องประชุมเชียงแสน อาคารวันชัย ศีริชนะ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ถนนเชียงราย – แม่สาย ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดเชียงราย สู่การเป็น เมืองอาหารปลอดภัย โดยมี ผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และคณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย ผู้มีเกียรติ ตลอดจนสื่อมวลชน ร่วมเป็นสักขีพยาน


▶️ ซึ่งการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ จะมีผลผูกพันเป็นระยะเวลาทั้งสิ้น 3 ปี นับแต่วันที่ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โดยมี เป้าหมายเพื่อบูรณาการและขับเคลื่อนการพัฒนาร่วมกันตามข้อตกลงในการยกระดับองค์ความรู้เรื่องแนวทางการดำเนินงานสู่การเป็นเมืองอาหารปลอดภัยให้กับเกษตรกร ผู้ประกอบการ ผู้ผลิตอาหาร และผู้บริโภค ในเขตเทศบาลนครเชียงราย การพัฒนาศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนและเกษตรปลอดภัยนครเชียงราย เพื่อช่วยยกระดับการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรในท้องถิ่นและสร้างผลิตภัณฑ์ที่เป็นอัตลักษณ์ของท้องถิ่นสู่มาตรฐานสากล และการปลูกฝังให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครเชียราย มีจิตสำนึกและตระหนักในการเลือกบริโภคอาหารที่มีความปลอดภัย และสนับสนุนให้มีกระบวนการผลิตอาหารที่ถูกต้องตามมาตรฐานสาธารณสุข รวมทั้ง เผยแพร่และนำผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงกระจายออกไปสู่ชุมชน


📌โดยที่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงและเทศบาลนครเชียงราย ได้เล็งเห็นความสำคัญของปัญหาความไม่ปลอดภัยทางอาหาร ที่เริ่มมีผลกระทบต่อประชาชนชาวจังหวัดเชียงรายเพิ่มมากขึ้น สังเกตได้จากปัญหาสุขภาพ ที่เกิดจากการบริโภคอาหารที่มีสารพิษปนเปื้อนในขั้นตอน หรือกระบวนการผลิตก่อนถึงผู้บริโภค จึงเห็นควรร่วมกันพัฒนาและยกระดับสุขภาวะที่ดีของประชาชนในจังหวัดเชียงราย รวมถึงนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในพื้นที่จังหวัดเชียงราย


▶️โดยรองศาสตรจารย์ ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้กล่าวว่าวันนี้ถือว่าเป็นนิมิตหมายอันดี ที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้มีโอกาสร่วมดำเนินโครงการกับเทศบาลนครเชียงราย ซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาเมืองเชียงรายมายาวนาน การจัดให้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการเมืองอาหารปลอดภัย” ในวันนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมือเพื่อนำไปสู่การขับเคลื่อนจังหวัดเชียงรายไปสู่การเป็นเมืองอาหารปลอดภัยภายใต้เป้าหมายสำคัญคือ พี่น้องประชาชนซึ่งเป็นผู้บริโภคมีสุขอนามัยที่ดี อาหารปลอดสารพิษตกค้างและต่อยอดองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยไปยกระดับความรู้ให้แก่เกษตรกรและผู้ประกอบการ ให้มีกระบวนการผลิตอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการและมีมาตรฐานทางการผลิตที่ดี อีกทั้งเป็นช่องทางในการเสริมสร้างให้เด็กและเยาวชนมีความตระหนักในความสำคัญของอาหาร และมีองค์ความรู้ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเป็นรูปธรรม


การศึกษาวิจัยเพื่อต่อยอดองค์ความรู้ เป็นพันธกิจที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้ดำเนินการมาตั้งแต่เริ่มก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช 2541 ด้วยความเชื่อมั่นว่า การเสริมสร้างให้ชุมชนและสังคมเข้มแข็งและปลอดภัย เป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ให้มีความมั่นคงและการมุ่งมั่นสืบสานพระราชปณิธาน ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในการ “ปลูกป่า สร้างคน” โดยมุ่งหวังให้มหาวิทยาลัยแห่งนี้เป็นขุมพลังทางปัญญาของสังคม จะเป็นฟันเฟืองสำคัญที่จะขับเคลื่อนให้ชุมชนมีความเข้มแข็งได้อย่างยั่งยืน การที่มหาวิทยาลัยได้มีโอกาสร่วมมือกับเทศบาลนครเชียงรายในครั้งนี้จึงถือโอกาสสำคัญในการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการและการต่อยอดองค์ความรู้ไปสู่ชุมชนที่ทรงคุณค่าและมีความหมายเปน อย่างยิ่ง


▶️ นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ได้กล่าวตอบว่า ในเบื้องต้น ผมขอขอบคุณท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงด้วยความจริงใจ ที่ได้จัดให้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการเมืองอาหารปลอดภัย” ในวันนี้ซึ่งถือเป็นการเริ่มต้นความร่วมมือระหว่างกันในการสนับสนุน และส่งเสริมให้ประชาชนชาวเชียงรายได้บริโภคอาหารที่ปลอดภัยครบทุกหลังคาเรือนและครบทุกคน ร่วมกันสร้างความมั่นใจและความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศที่เดินทางเข้ามาในจังหวัดเชียงราย ว่าจะได้บริโภคอาหารที่ปลอดภัย ได้มาตรฐาน ไม่มีสารพิษหรือสารปนเปื้อนใดๆ ทั้งผัก ผลไม้ หรืออาหารชนิดต่างๆ ในราคาที่ถูกกว่า


อีกทั้งในวันนี้ยังถือเป็นต้นแบบการดำเนินงานที่ดีของมหาวิทยาลัยกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการร่วมกันขับเคลื่อนแนวนโยบายที่สำคัญของประเทศและจังหวัดเชียงรายให้สามารถเกิดผลชัดเจน สร้างประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนกล่าวคือ
1. การขับเคลื่อนโครงการเมืองอาหารปลอดภัย จะเป็นการที่จะยกระดับเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดเชียงราย ซึ่งส่วนใหญ่พี่น้องชาวเชียงรายประกอบอาชีพเกษตรกรรม และบางส่วนหรือส่วนใหญ่ยังประสบกับปัญหาเรื่องการจำหน่ายผลผลิตของตนเอง โครงการนี้จะช่วยเหลือและแนะแนวช่องทางการตลาดให้กับเกษตรกรของเราได้เป็นอย่างดียิ่ง
2. ในขณะเดียวกันพี่น้องประชาชนชาวเชียงราย และยังรวมถึงนักท่องเที่ยว ณ จังหวัดเชียงรายยังจะได้บริโภคอาหารที่ปลอดภัยได้มาตรฐาน อันจะส่งผลโดยตรงต่อสุขภาพอนามัยในระยะยาว
3. ประโยชน์ประการสำคัญอีกประการหนึ่งคือ การสร้างภาพลักษณ์ให้จังหวัดเชียงรายเป็นเมืองอาหารปลอดภัย จะส่งผลให้ภาคการท่องเที่ยวได้รับการยกระดับ เนื่องจากนักท่องเที่ยวหรือคนในยุคสมัยปัจจุบันให้ความสำคัญกับการท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐาน การคำนึงถึงสุขภาพของตนเองในระหว่างการท่องเที่ยวนั่นเองเราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า