ข่าว มร. ชร. » ประวัตินายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ดร.ชัยยงค์  สัจจิพานนท์

ประวัตินายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ดร.ชัยยงค์  สัจจิพานนท์

30 พฤษภาคม 2020
2490   0

 

ชื่อ – ชื่อสกุล           นายชัยยงค์  สัจจิพานนท์

วัน  เดือน  ปีเกิด      ๑๔ กันยายน ๒๔๙๖           

อายุ        ๖๕   ปี

ประวัติการศึกษา   

 • รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง (เกียรตินิยมอันดับสอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • M.A.L.D, Master of Arts in Law and Diplomacy Major fields in International Law, International Politics, and Diplomacy.
 • Ph.D. in Law and Diplomacy Major fields in International Law, International Politics, and Diplomacy.

ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน    

 • ที่ปรึกษาศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
 • กรรมการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการสถาบันดนตรีกัลป์ยาณิวัฒนา

ตำแหน่งหน้าที่สำคัญในอดีต

 • Senior Advisor, UNAIDS Regional Support Team, Asia and the Pacific (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๘)
 • เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๖)
 • เอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี (พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๕)
 • เอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น สมาพันธรัฐสวิส (พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๓)
 • เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา (พ.ศ. ๒๕๔๗-๒๕๕๐) เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับ
 • มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก
 • มหาวชิรมงกุฎ
 • The Order Of Diplomatic Service Merit Gwangwha Medal ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี
 • Order of Knighthood of St. Gregory the Great นครรัฐวาติกัน
 • First Class Order of Service Medal ประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย