ข่าว มฟล. » มฟล.เริ่มสอนผ่านออนไลน์แล้ว พร้อมจัดอบรมบุคลากรเพื่อการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพสูงสุด

มฟล.เริ่มสอนผ่านออนไลน์แล้ว พร้อมจัดอบรมบุคลากรเพื่อการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพสูงสุด

2 เมษายน 2020
610   0

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 และปัญหาหมอกควัน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) จึงได้ปรับการเรียนการสอนทุกรายวิชาให้อยู่ในรูปแบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2563 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 และลดความเสี่ยงในการสัมผัสโรค รวมถึงหลีกเลี่ยงปัญหาหมอกควันเกินมาตรฐานที่อาจกระทบสุขภาพ โดยมหาวิทยาลัยได้จัดอบรมการใช้แอปพลิเคชั่นสอนออนไลน์ Apps 4 Online Teaching มีหัวข้อการอบรม ดังนี้  การใช้งาน Google Hangouts Meet, การทำ Quiz โดยใช้ Google Form, การใช้ MFU Webex และ คำแนะนำการใช้แอปพลิเคชั่น Microsoft Teams และ Zoom ให้กับบุคลากร เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจในการใช้โปรแกรมหรือเครื่องมือในการช่วยสอนออนไลน์ ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563 ที่ห้องคำมอกหลวง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดขึ้นโดยการผนึกกำลังร่วมกันระหว่าง 3 หน่วยงาน คือ หน่วยจัดการสารสนเทศ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ  และ ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อก้าวสู่การเป็น Digital University

ดร.พนม วิญญายอง รองอธิการบดี ซึ่งได้กล่าวเปิดการอบรมดังกล่าวว่า การปรับรูปแบบการเรียนการสอนเป็นออนไลน์เกิดขึ้นโดยกระชั้น หวังให้การอบรมนี้เป็นส่วนช่วยผู้เข้าอบรมได้ทำความเข้าใจถึงการใช้งานในโปรแกรมและเครื่องมือต่างๆ ได้ ทั้งได้มีการเริ่มสอนออนไลน์ไปก่อนหน้านี้สักเล็กน้อยแล้ว อาจได้พบปัญหาอุปสรรคหรือมีคำถามที่จะได้คำตอบในเวลานี้ได้ และยังมีการถ่ายทอดสด YouTube Live ผ่านช่องทาง MFU connect สามารถกลับมาดูซ้ำเมื่อเกิดข้อสงสัยหรือติดต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบได้ตลอดมีเจ้าหน้าที่รอตอบทุกคำถาม ทั้งยังได้กล่าวให้กำลังใจผู้เข้าอบรมว่า”ขอให้กำลังใจกันและกัน สำหรับการเปลี่ยนแปลงกะทันหันนี้ที่อาจเป็นก้าวสำคัญในการก้าวสู่ Digital University ต่อไป”