ข่าวเทศบาล » เทศบาลนครเชียงรายตรวจวัดไข้เจ้าหน้าที่หน่วยงานรวมทั้งผู้มาติดต่อราชการ

เทศบาลนครเชียงรายตรวจวัดไข้เจ้าหน้าที่หน่วยงานรวมทั้งผู้มาติดต่อราชการ

2 เมษายน 2020
988   0

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย กล่าวว่า เพื่อเป็นการป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 19 หรือโควิด 19 โดยมีการวัดไข้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พนักงานของหน่วยงานที่ปฎิบัติงานในสำนักงานเทศบาลนครเชียงราย พร้อมทั้งผู้ที่มาติดต่อราชการทุกคน โดยตั้งจุดวัดไข้ที่บริเวณทางเข้าสำนักงาน ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจวัดไข้จนเลิกงาน

ดังนั้น เทศบาลนครเชียงรายเพื่อเป็นการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมขั้นสูงสุดเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดำเนินการดังนี้

กำหนดให้เจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยและเปลี่ยนใหม่ทุกวันที่ปฏิบัติงาน และหากพบมีอาการป่วย หรือไอ หรือเจ็บคอ หรือมีไข้ (อุณหภูมิเกิน 37.5 องศาเซลเซียส) ให้หยุดปฏิบัติงานทันที โดยให้พบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยและรักษาจนกว่าจะหาย

ให้มีการคัดกรองอุณหภูมิของผู้มาติดต่อราชการ หรือเข้ามาทำงานก่อนเข้าอาคารด้วยเครื่องมือตรวจวัดอุณหภูมิที่มีประสิทธิภาพ

จัดเตรียมอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการรักษาความสะอาด เช่น สบู่ล้างมือภายในห้องน้ำส่วนกลางทุกห้อง และแอลกอฮอล์แบบเจลสำหรับล้างมือในจุดที่มีการใช้ร่วมกัน และบริเวณทางเข้า – ออก

เข้มงวดด้านการรักษาความสะอาด โดยเพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดจุดสัมผัสต่างๆ ในพื้นที่ที่ใช้ร่วมกัน

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง ทางเสียงตามสายและทุกช่องทางการสื่อสาร ทั้งในเรื่องมาตรการด้านต่างๆ รวมทั้งการเชิญชวนให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัย เมื่อต้องเข้าไปอยู่ในบริเวณที่มีการรวมตัวกันหนาแน่น เช่น ตลาด ศูนย์การค้า ศาสนสถาน เป็นตัน

สถานที่ราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ รวมถึงหน่วยงานอื่นของรัฐ ที่ต้องให้บริการประชาชนเป็นจำพวนมาก ให้จัดที่นั่งของผู้มารับบริการให้มีระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร