ข่าวสังคม » CRRU ตั้งจุด ตรวจคัดกรอง COVID-19

CRRU ตั้งจุด ตรวจคัดกรอง COVID-19

27 มีนาคม 2020
600   0

เมื่อวันที่ 26 มี.ค.2563 ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดี รองอธิการบดี ผศ.ดร.นาวิน พรมใจสา ผู้ช่วยอธิการบดี นายราชันย์ ทนันชัย ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่ และเจ้าหน้าที่กองอาคารสถานที่ ดำเนินการคัดกรองผู้ที่เดินทางเข้า-ออก ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจุดคัดกรองที่ประตู 1 บริเวณหน้ามหาวิทยาลัย เพื่อตรวจคัดกรองวัดอุณหภูมิร่างกายให้แก่ผู้ที่เดินทางผ่าน เข้า-ออก ภายในมหาวิทยาลัย เพื่อป้องกันการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยปฏิบัติตามมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 (ฉบับที่ 9) “การปิดสถานที่ทำการเป็นการชั่วคราวเพื่อป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19” โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะดำเนินการปิดประตูเข้า-ออก ประตูที่ 2,3 และ 4 เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 25 มี.ค.2563 เป็นต้นไป ซึ่งการตรวจคัดกรองประตู 1 จะดำเนินการทุกวัน