ข่าว มฟล. » มฟล. ร่วม ก.พ. จัดโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้

มฟล. ร่วม ก.พ. จัดโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้

2 มีนาคม 2020
909   0

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) โดย ศูนย์บริการวิชาการ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน หรือ สำนักงาน ก.พ. จัด โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย จำนวน 5 รุ่น ต่อเนื่องตลอดทั้งปี โดยมี ดร. ต่อพันธ์ ทันดร รองอธิการบดี มฟล. ให้การต้อนรับ ซึ่งโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือฟื้นฟูขวัญกำลังใจ และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งจะได้มีโอกาสศึกษาองค์ความรู้จากภูมิภาคต่างๆ ของประเทศ เรียนรู้การปรับตัวเข้ากับความหลากหลายทางวัฒนธรรม รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพและเรียนรู้โอกาสก้าวหน้าในเส้นทางอาชีพข้าราชการ และยังเป็นการผ่อนคลายจากการปฏิบัติงานภายใต้สภาวะเสี่ยงภัยในพื้นที่ ส่งเสริมการสร้างความสมานฉันท์และปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างข้าราชการด้วยกัน โดย มฟล. ได้มีโอกาสทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้านเปิดต้อนรับและจัดกิจกรรมหลากหลายรูปแบบให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการที่มาจากจังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และสงขลา มาต่อเนื่องนับแต่ปีงบประมาณ 2550 อันจะนำไปสู่กระบวนการพัฒนาบุคลากรอย่างเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด