2 มีนาคม 2020
292   0

นายวิญญู สันติภาพวิวัฒนา ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย พบปะให้คำแนะนำและข้อปฏิบัติตนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ในโอกาส เข้าสู่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา  จำนวน 5 ราย  ประกอบด้วย

  1. นางดลใจ ทนุตัน ผอ.รร.บ้านสันนา อ.แม่สาย สพป.เชียงราย เขต 3
  2. นายชาญชัย ชุ่มเมืองเย็น ผอ.รร.บ้านฮ่องแฮ่ อ.แม่สาย สพป.เชียงราย เขต 3
  3. นางสายฝน อกแผ่ ผอ.รร.บ้านป่าซาง อ.พญาเม็งราย สพป.เชียงราย เขต 4
  4. นายยงยุทธ สิงตะนะ ผอ.รร.บ้านหนองเตา อ.เวียงแก่น สพป.เชียงราย เขต 4
  5. นายสุรชัย มโนใจ ผอ.รร.บ้านห้วยโป่ง อ.ขุนตาล สพป.เชียงราย เขต 4