ข่าวหน้าหนึ่ง » งานเลี้ยงรับรองเพื่อเป็นเกียรติแด่ ผู้ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2561

งานเลี้ยงรับรองเพื่อเป็นเกียรติแด่ ผู้ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2561

2 มีนาคม 2020
983   0

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดงานเลี้ยงรับรองเพื่อเป็นเกียรติแด่ ผู้ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2561 แด่ สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี ปริญญา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์ และ รองศาสตราจารย์วันชัย ศิริชนะ ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการพัฒนาระหว่างประเทศ ณ ห้องประชุมวนาสวรรค์ วนาศรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง