ข่าวทั่วไป » คณะกรรมการพร้อมสมาชิกของสภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย เข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี 2563 พร้อมร่วมมือกันพัฒนายกระดับคุณภาพผู้เรียน

คณะกรรมการพร้อมสมาชิกของสภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย เข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี 2563 พร้อมร่วมมือกันพัฒนายกระดับคุณภาพผู้เรียน

11 กุมภาพันธ์ 2020
662   0

ดร.นิวัตร นาคะเวช นายกสภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย คณะกรรมการและสมาชิกในการประชุมสัมมนาวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ของสภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย ณ โรงแรมเฮอริเทจ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

โดยมีคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครู พร้อมด้วยเครือข่ายผู้ปกครองและครูจากโรงเรียนทั่วประเทศ จำนวน 1,500 คน เพื่อประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติองค์กรและบุคคลดีเด่นประจำปีผู้มีผลงานดีเด่นที่ร่วมกันพัฒนายกระดับคุณภาพผู้เรียนให้เป็นคนดีมีคุณธรรมในการจัดสัมมนาวิชาการในหัวข้อโลกเปลี่ยนไปครอบครัวไทยต้องเปลี่ยนแปลงมีความห่วงใยครอบครัวทางด้านวินัยของเด็กนักเรียนให้มีการควบคุมการใช้เทคโนโลยีทางด้านการกินทางด้านอารมณ์ต่อพฤติกรรมของเด็กนักเรียนในอนาคตเพื่อสังคมและประเทศชาติต่อไป