ข่าวทั่วไป » ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน จังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 1/2563

ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน จังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 1/2563

3 กุมภาพันธ์ 2020
202   0

นายวิญญู สันติภาพวิวัฒนา ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน จังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 1/2563 วาระการประชุมที่สำคัญประกอบด้วย ขอความเห็นชอบแนวปฏิบัติการรับนักเรียน สังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2563 สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1-4 และ สพม.36 ขอความเห็นชอบหลักเกณฑ์การรับเด็กเพื่อเข้าศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (สำหรับเด็ก อายุ 3 ปี บริบูรณ์) รายงานผลการดำเนินงานโรงเรียนที่จัดการศึกษาระดับชั้นอนุบาล 1 (อายุ 3 ปีบริบูรณ์) ปีการศึกษา 2562 การขออนุญาตเปิดรับเด็กระดับก่อนประถมศึกษา ชั้นอนุบาล 1 (อายุ 3 ปี บริบูรณ์) ปีการศึกษา 2563 โดยมีผู้บริหารการศึกษาในสังกัด กระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศาลานพคุณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย