ข่าวเทศบาล » พิธีแสดงความยินดีในความสำเร็จและมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนและสถานศึกษาจังหวัดเชียงราย ที่ได้รับรางวัลนักเรียน และสถานศึกษาพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2561

พิธีแสดงความยินดีในความสำเร็จและมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนและสถานศึกษาจังหวัดเชียงราย ที่ได้รับรางวัลนักเรียน และสถานศึกษาพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2561

2 ธันวาคม 2019
1049   0

ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลพระราชทานแก่นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา ได้จัดขึ้นเพื่อสนองพระราชปรารภของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ซึ่งได้มีกระแสพระราชดำรัสแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษา ว่ากระทรวงศึกษาธิการควรจะพิจารณาจัดรางวัลให้แก่นักเรียน ซึ่งเรียนดี ประพฤติดี และโรงเรียนที่จัดการศึกษาดี กระทรวงศึกษาธิการ จึงได้จัดดำเนินการสนองพระราชปรารภและได้วางระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยรางวัลพระราชทานแก่นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อถือปฏิบัตินับตั้งแต่ปี พ.ศ.2507 เป็นต้นมา และได้แก้ไขปรับปรุงระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยรางวัลพระราชทานแก่นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
กระทรวงศึกษาธิการได้มอบหมายให้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นผู้ดำเนินการคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยแบ่งเป็นกลุ่มจังหวัดในการคัดเลือกจำนวน 13 กลุ่มจังหวัด ซึ่งจังหวัดเชียงราย อยู่ในกลุ่มจังหวัดที่ 8 โดยมี 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน คือจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดลำพูน จังหวัดลำปาง จังหวัดแพร่ จังหวัดน่าน จังหวัดพะเยา และจังหวัดเชียงราย โดยคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาที่มีคะแนนผ่านเกณฑ์การประเมินและได้ลำดับคะแนนสูงสุดจะได้รับรางวัลพระราชทาน
การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2561 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เป็นศูนย์ประสานงานระดับจังหวัดเชียงราย ดำเนินการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเป็นตัวแทนจังหวัดเชียงราย และส่งผลการคัดเลือกให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ซึ่งเป็นศูนย์ประสานงานการคัดเลือกระดับกลุ่มจังหวัดที่ 8 คัดเลือกเพื่อรับรางวัลพระราชทาน
ผลการคัดเลือกดังกล่าวมีนักเรียนและสถานศึกษาของจังหวัดเชียงรายได้รับรางวัลดังนี้
1. ประเภทนักเรียน จำนวน 1 ราย ดังนี้
📍 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ขนาดใหญ่ เด็กหญิงกชพร หลวงจันทร์ นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย สังกัดเทศบาลนครเชียงราย
📍2. ประเภทสถานศึกษา จำนวน 5 โรงเรียน ดังนี้
1) ระดับประถมศึกษา ขนาดเล็ก โรงเรียนบ้านโป่ง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา👻ประถมศึกษา เชียงราย เขต 1
2)ระดับประถมศึกษา ขนาดใหญ่ โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น สังกัด เทศบาลนครเชียงราย
3)ระดับมัธยมศึกษา ขนาดเล็ก โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
4)ระดับมัธยมศึกษา ขนาดกลาง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ซึ่งโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย เป็นสถานศึกษาที่ได้รับโล่รางวัลพระราชทาน เนื่องจากได้รับรางวัลพระราชทาน 3 ครั้ง ภายใน 10 ปี คือปีการศึกษา 2553, 2557, 2561
5)ระดับมัธยมศึกษา ขนาดใหญ่ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
📌โดยมีวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย พร้อมด้วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงรายเขต 36 ผู้อำนวยการเขตการศึกษาเชียงรายเขต 1- 4 และผู้บริหารสถานศึกษา ร่วมเป็นเกียรติในพิธี
📍ณ อาคารเทิดพระเกียรติ 80 ปีสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศูนย์การเรียนรู้เทศบาลนครเชียงราย (ขัวพญามังราย)