ข่าวเทศบาล » โครงการ “สืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม”

โครงการ “สืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม”

11 ตุลาคม 2019
521   0

นางบังอร มะลิดิน รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย ประชุมชี้แจงการเบิกจ่ายเงินโครงการพระราชดำริงบประมาณอุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุขปี 2562 ตามโครงการ “สืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม” โดยมีการมอบเงินสนับสนุนให้ทุกชุมชนเพื่อให้ชุมชนนำเงินที่สนับสนุนและนำไปอบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการเป็นมะเร็งเต้านมในแต่ละชุมชน