ข่าวทั่วไป » สำนักงาน คปภ. จังหวัดเชียงรายเดินหน้ารณรงค์ พ.ร.บ. ๑๐๐ % รถสกายแลป ณ อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

สำนักงาน คปภ. จังหวัดเชียงรายเดินหน้ารณรงค์ พ.ร.บ. ๑๐๐ % รถสกายแลป ณ อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

20 กันยายน 2019
1543   0

สำนักงาน คปภ. จังหวัดเชียงรายเดินหน้ารณรงค์ พ.ร.บ. 100 % รถสกายแลป ณ อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

สำนักงาน คปภ. จังหวัดเชียงราย เล็งเห็นความสำคัญในการส่งเสริมและปลูกจิตสำนึกให้ประชาชน เจ้าของรถหรือผู้ครอบครองรถตระหนักถึงความสำคัญของการประกันภัย พ.ร.บ. และร่วมกันแสดงความรับผิดชอบที่ดีต่อสังคมผ่านการใช้ระบบประกันภัยในการบริหารความเสี่ยง จึงได้จัดทำโครงการ พ.ร.บ.100 %  อย่างต่อเนื่อง  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการประกันภัย พ.ร.บ. พร้อมนี้สำนักงาน คปภ.จังหวัดเชียงราย ร่วมกับบริษัทประกันภัยออกรับประกันภัย รถสกายแลป ณ อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่  20  กันยายน  2562

การประกันภัยรถภาคบังคับ หรือที่เรียกว่า ประกันภัย พ.ร.บ. คือ การทำประกันภัยตามพระราช บัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 โดยมีเจตนารมณ์เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บ หรือเสียชีวิต เพราะเหตุ ประสบภัยจากรถให้ได้รับการรักษาพยาบาลอย่างทันท่วงที กรณีบาดเจ็บ หรือช่วยเป็นค่าปลงศพ กรณีเสียชีวิต ความคุ้มครอง กรณีบาดเจ็บได้รับค่ารักษาพยาบาล จำนวน 80,000 บาท/คน กรณีเสียชีวิต/ทุพพลภาพถาวร ได้รับค่าสินไหมทดแทน จำนวน 300,000 บาทต่อคน กรณีสูญเสียอวัยวะ ได้รับค่าสินไหมทดแทน จำนวนระหว่าง 200,000  300,000 บาทต่อคน ค่าชดเชยรายวันจำนวน 200 บาทไม่เกิน 20 วัน