ข่าวทั่วไป » โครงการ Running for The Bilind “วิ่งนี้พี่ทำเพื่อน้อง”

โครงการ Running for The Bilind “วิ่งนี้พี่ทำเพื่อน้อง”

20 กันยายน 2019
1071   0

กำหนดการจัดการแข่งขัน

วันที่ 22 ธันวาคม 2562 เวลา 05.00 – 09.30 น.

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพให้กับบุคคลทั่วไป พร้อมสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับ นักเรียนผู้บกพร่องทางการเห็น
  2. เพื่อประชาสัมพันธ์องค์กรให้ประชาชนและผู้มีจิตศรัทธารู้จักและได้รับทราบข้อมูลข่าวสารขององค์กร
  3. เพื่อจัดหาทุนในการดำเนินงานของโรงเรียนและพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียนผู้บกพร่องทางการเห็น

เป้าหมายโครงการ

  • เพื่อให้มีผู้เข้าร่วมโครงการเดิน-วิ่งเพื่อการกุศล “วิ่งนี้พี่ทำเพื่อน้อง ” (Running For The Blind) จำนวน 2,300 คน

กลุ่มเป้าหมาย

  1. บุคลากรในหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
  2. โรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงรายและจังหวัดใกล้เคียง
  3. ประชาชนทั่วไป