เหนือสุดในสยาม » เปิดบ้านศิลปิน

เปิดบ้านศิลปิน

12 กันยายน 2019
704   0

นายภาสกร บุญญลักษม์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานพิธีเปิดบ้านศิลปิน ได้มอบป้ายบ้านศิลปินให้ นายนริศ รัตนวิมล ศิลปินล้านนาสาขา “ทัศนศิลป์” พร้อมทั้งได้มอบให้ นายอำนวย บัวงาม ศิลปินล้านนาสาขา “ทัศนศิลป์” อีกท่านหนึ่งที่บ้านพักของศิลปินทั้ง 2 ท่านที่อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562