ข่าว มร. ชร. » ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาสำนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ครั้งที่ 3/2562

ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาสำนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ครั้งที่ 3/2562

4 กันยายน 2019
609   0

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรินทรีย์ เยาว์ธานี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาสำนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ครั้งที่ 3/2562 เมื่อบ่ายวันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม 2562 ที่ห้องประชุมอธิบดี ชั้น 2 สำนักงานอธิบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย เพื่อร่วมระดมความคิดเห็น และปรึกษาหารือถึงการปรับโครงสร้างแผนงานประชาสัมพันธ์ อีกทั้งการพัฒนาแผนงานให้บรรลุเป้าหมายในการสร้างภาพลักษณ์ของการเป็นมหาวิทยาลัยท้องถิ่นที่มีคุณภาพให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จนนำไปสู่การได้รับการไว้วางใจต่อผู้เรียนและผู้ปกครอง โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ พิทักษ์สิกุล ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร พร้อมด้วยคณะกรรมการสำนักงานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรจากทุกภาคส่วนเข้าร่วม รวมทั้ง สมาคมสื่อมวลชนและนักประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงรายและสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงรายเข้าร่วมหารือด้วย

โดยในที่ประชุม คณะกรรมการได้นำเสนอแนวทางในการประชาสัมพันธ์ในด้านการนำข้อมูลนักเรียนนักศึกษา รวมถึงศิษย์เก่ามาใช้ในการสื่อสารภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย อีกทั้ง จะมีการประชาสัมพันธ์ในช่องทางที่หลากหลาย และเข้าถึงได้ง่ายขึ้น เช่น การนำเสนอข้อมูลเป็นอินโฟกราฟฟิค คลิปสั้น เพื่อเจาะกลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงกลุ่ม โดยการใช้การสื่อสารการตลาดผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย ตลอดจนให้ภาควิชาต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการนำเสนอข้อมูล รวมถึง มีความหลากหลายทางภาษา เพื่อสื่อสารกับกลุ่มนักศึกษาต่างชาติที่มาแลกเปลี่ยนด้วย