ข่าวทั่วไป » พิธีเปิดงาน “มหกรรมสินค้าสหกรณ์ไทย ร่วมใจลดค่า ครองชีพ”  

พิธีเปิดงาน “มหกรรมสินค้าสหกรณ์ไทย ร่วมใจลดค่า ครองชีพ”  

27 สิงหาคม 2019
780   0

ภาสกร บุญญลักษม์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ประธานเปิดงาน “มหกรรมสินค้าสหกรณ์ไทย ร่วมใจลดค่า ครองชีพ”  โดยมี ไชยา บุญญานุภาพ สหกรณ์จังหวัดเชียงราย กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดงานนี้ขึ้นเพื่อสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรและชุมชนอย่างยั่งยืนรวมทั้งรัฐยังมุ่งเน้นให้ใช้หลักการตลาดนำการผลิต ซึ่งเป็นแนวทางให้เกษตรกรวางแผนการผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด จึงส่งเสริมให้มีการเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจระหว่างสถาบันเกษตรกรผู้ผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพกับผู้ประกอบการและนักธุรกิจภาคเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศรวมทั้งพัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการทั้งด้านการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรอย่างมืออาชีพ สามารถแข่งขันในตลาดได้ ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่มุ่งมั่งเน้นการพัฒนาขีดความสามารถในการผลิตการจัดการสินค้าเกษตร และความมั่นคงอาหาร และสนับสนุนให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร มีแหล่งจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพ สร้างรายได้เพิ่มให้เกษตรกรเพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ถึงคำว่า “เกษตรกรมั่นคง ภาคการเกษตรมั่งคั่ง ทรัพยากรการเกษตรยั่งยืน” ณ ลานกาสะลอง ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงราย