ข่าวสังคม » แถลงข่าวจัด “งานพุทธศิลป์ กวีและดนตรีล้านนา” สู่การส่งเสริมเชียงรายเมืองศิลปะ

แถลงข่าวจัด “งานพุทธศิลป์ กวีและดนตรีล้านนา” สู่การส่งเสริมเชียงรายเมืองศิลปะ

20 กรกฎาคม 2019
1262   0

ว่าที่ ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการแถลงข่าวจัด “งานพุทธศิลป์ กวีและดนตรีล้านนา” สู่การส่งเสริมเชียงรายเมืองศิลปะ โดยแถลงรายละเอียดร่วมกับนางจิตรา สิทธนานุวัฒน์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย และนายสุวิทย์ ใจป้อม นายกสมาคมขัวศิลปะเชียงราย ที่สมาคมขัวศิลปะ เชียงราย เลขที่ 551 ม.1 บ้านขัวแคร่ ต.บ้านดู่ อ.เมืองเชียงราย ท่ามกลางสื่อมวลชนและศิลปิน ตลอดทั้งบุคคลในวงการศิลปะร่วมสมัยมารับฟังรายละเอียดเป็นจำนวนมาก

งานพุทธศิลป์ กวีและดนตรีล้านนา จัดขึ้นเพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ให้เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการยกระดับการผลิตและการใช้นวัตกรรมให้เกิดมูลค่าในการพัฒนาอย่างยั่งยืน ดังนั้น จังหวัดเชียงราย โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงรายจึงได้ร่วมกับขัวศิลปะ โดยสมาคมขัวศิลปะ เชียงราย และเหล่าศิลปินทุกแขนง มีจุดมุ่งหมายเพื่อยกระดับจังหวัดเชียงรายให้เป็นเมืองศิลปะที่ทรงคุณค่า และถ่ายทอดศาสตร์ ศิลป์ ภูมิปัญญา ศิลปวัฒนธรรมจากรุ่นสู่รุ่นให้เกิดการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานพัฒนาและต่อยอดศิลปะในรูปแบบต่างๆ อีกทั้งให้เกิดจิตสำนึกรักบ้านเกิด ความภาคภูมิใจ รู้รักอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของจังหวัดเชียงราย ด้วยความร่วมมือจากศิลปินทั้งในระดับชาติ นานาชาติ และท้องถิ่น ที่มีชื่อเสียงกว่า 300 คน ร่วมรังสรรค์ด้วยการจัดกิจกรรมในระหว่างวันที่ 21-23 สิงหาคม 2562 ที่ขัวศิลปะ เชียงราย

ด้วยแนวคิดและการสะท้อนถ่ายทอดศิลปะอันหลากหลายแขนง ด้วยงานพุทธศิลป์และวัฒนธรรมอันดีงามของจังหวัดเชียงรายไปสู่สาธารณชน ที่จะนำไปสู่การสร้างคุณค่าทางสังคมและมูลค่าทางเศรษฐกิจ อีกทั้งยังเป็นการเปิดพื้นที่ทางศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงรายด้วยทุนทางวัฒนธรรมสู่การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ให้การอนุรักษ์ควบคู่ไปกับการพัฒนาโดยพร้อมกันอีกด้วย