ข่าวเทศบาล » เทศบาลนครเชียงราย จัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2562

เทศบาลนครเชียงราย จัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2562

15 กรกฎาคม 2019
1732   0

💒#เทศบาลนครเชียงราย
โดยวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย
#จัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาประจำปี2562
ด้วยการจัดกิจกรรมหลากหลายและเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนให้เกิดความรักความสามัคคีขององค์กร คณะสงฆ์ ส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชน รวมทั้งได้รับความร่วมมือจากชุมชน ทั้ง 64 ชุมชน ในเขตเทศบาลนครเชียงราย นับว่าเป็นกิจกรรม ที่ทางเทศบาลนครเชียงราย ได้ส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชน ได้ร่วมทำบุญปฏิบัติธรรม และปฏิบัติตนตามหลักของพระพุทธศาสนา เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และ ประเพณีเข้าพรรษา ต่อเนื่องกัน
🚩โดยตั้งขบวนแห่เทียนพรรษา ที่สวนตุงและโคมนครเชียงราย