ข่าวหน้าหนึ่ง » เปิดศูนย์ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคยานพาหนะขนส่งสินค้าปศุสัตว์

เปิดศูนย์ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคยานพาหนะขนส่งสินค้าปศุสัตว์

10 กรกฎาคม 2019
1263   0

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดศูนย์ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคยานพาหนะขนส่งสินค้าปศุสัตว์ ภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างกรมปศุสัตว์และสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 ที่ด่านกักกันสัตว์เชียงราย สาขาเชียงแสน อ.เชียงแสน จ.เชียงราย โดยมี นายประสงค์ หล้าอ่อน นายอำเภอเชียงแสน นายนพพร มหากันธา ปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย นายวิรัตน์ ตันหยง รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บมจ.ซีพีเอฟ นายสุรชัยสุทธิธรรม นายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ พันเอก สุทธิ์เขตต์ ศรีนิลทิน ผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่ 31 หัวหน้าส่วนราชการกรมปศุสัตว์ หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเชียงราย และเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนร่วมให้การต้อนรับ และเป็นสักขีพยานในพิธีส่งมอบและเปิดศูนย์ดังกล่าว

โดยกรมปศุสัตว์มีภารกิจหลักในการดูแล เรื่องสุขภาพสัตว์ และผลผลิตด้านปศุสัตว์ของประเทศไทย เพื่อให้ได้ผลผลิตด้านการปศุสัตว์ที่ปริมาณที่เพียงพอ ได้คุณภาพมาตรฐาน และปลอดภัยต่อผู้บริโภค รวมทั้ง สร้างรายได้และโอกาสทางธุรกิจให้แก่เกษตรกร จึงได้กำหนดมาตรการป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร หรือ ASF เพื่อป้องกันการระบาดเข้าสู่ประเทศไทย ตามมติของคณะรัฐมนตรี พร้อมทั้งดำเนินการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคอย่างเร่งด่วน โดยออกมาตรการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังและควบคุมโรค ASF ในสุกร ทั้งระดับกรมและระดับจังหวัด พร้อมทั้ง ประชาสัมพันธ์ให้บุคคลทั่วไป และเกษตรกรได้รับทราบถึงอันตรายและความเสียหายอันจะเกิดขึ้น จากโรค มีการออกตรวจเยี่ยมฟาร์มสุกรทุกฟาร์ม และให้คำแนะนำเพื่อปรับระบบการเลี้ยงให้มีระบบป้องกันโรคที่ดี ตลอดทั้ง ขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวต่างชาติ ไม่ให้นำผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เข้ามาในประเทศไทย รวมทั้ง เข้มงวดต่อการเคลื่อนย้ายสินค้าปศุสัตว์ตามด่านพรมแดนทุกแห่งของประเทศไทย และจัดเตรียมระบบทำลายสุกรที่เป็นโรคและซากสัตว์ที่เป็นพาหะของโรคระบาดตามมาตรฐานสากลและความมั่นใจของผู้บริโภค

จังหวัดเชียงรายนับเป็นจังหวัดสุดท้าย จากจังหวัดชายแดน 5 จังหวัดของประเทศไทย ที่ได้จัดทำพิธีส่งมอบและเปิดศูนย์ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคยานพาหนะขนส่งสินค้าปศุสัตว์ ที่มีมาตรฐานเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการระบาดของโรค ASF ในสุกรเข้าประเทศ ลดความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนเชื้อโรคของยานพาหนะที่ใช้บรรทุกสินค้าปศุสัตว์เข้าสู่ประเทศไทย

อย่างไรก็ตาม แม้โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) จะไม่ติดต่อสู่ผู้บริโภคและประเทศไทยยังไม่พบการระบาด แต่นับว่ามีความเสี่ยงสูง ทั้งเป็นโรคไวรัสที่ระบาดในสุกรอย่างรุนแรงและรวดเร็ว อีกทั้งในปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนป้องกัน และยังไม่มียารักษาที่จำเพาะ เชื้อสามารถทนอยู่ในสิ่งแวดล้อมหรือซากสัตว์ได้นานหลายเดือน หากพบการระบาดของโรคดังกล่าวจะนำมาสู่ความเสียหายทางเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมการผลิตปศุสัตว์ของประเทศไทยอย่างมาก และมีผลกระทบด้านสังคมและความมั่นคงด้านอาหารของประเทศอีกด้วย

นอกจากนี้ ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีเปิดและส่งมอบอธิบดีกรมปศุสัตว์ ยังได้ร่วมปลูกต้นไม้มงคล ได้แก่ ต้นรวงผึ้ง ต้นไม้ประจำรัชกาลที่ 10 จำนวน 10 ต้น ในบริเวณโดยรอบ พร้อมกับเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภายในศูนย์ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรค ยานพาหนะบรรทุกสินค้าปศุสัตว์อีกด้วย