ข่าวหน้าหนึ่ง » พิธีเปิดสมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนเชียงราย

พิธีเปิดสมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนเชียงราย

10 กรกฎาคม 2019
1171   0

นายพรศักดิ์ นันตรัตน์ เกษตรจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิดสมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนเชียงราย เมื่อเช้าวันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2562 ที่ศูนย์วิจัยพืชสวนจังหวัดเชียงราย โดยมี นางธมนพรรณ คำรังษี ประธานสมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนเชียงราย นายจักรกฤษ ทิพยวงศ์ รองประธานสมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนเชียงราย สมาชิกสมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนเชียงราย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดทั้ง เกษตรกรผู้สนใจในกระบวนงานเกษตรอินทรีย์เข้าร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้ เพื่อขับเคลื่อน ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรอินทรีย์จังหวัดเชียงรายให้มีความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน

สมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนจังหวัดเชียงราย เกิดขึ้นจากการรวมตัวของเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของเกษตรอินทรีย์ ที่มีความปลอดภัยต่อเกษตรกรผู้ผลิตและผู้บริโภค โดยมีเป้าหมายเพื่อลดมลภาวะของโลกสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และสามารถพึ่งพาตัวเองได้ มีการเลือกสรรใช้พลังงานสะอาดทดแทนพัฒนาคุณภาพผลผลิตเพื่อนำไปสู่การผลิตเชิงอุตสาหกรรม สร้างมาตรฐานการรับรองเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม นำไปสู่การพัฒนาเกษตรเชิงท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคมต่อไป

สำหรับกิจกรรมในวันนี้ ได้มีการนำเสนอโมเดลและแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนามาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม SDGsPGS โดย ดร.อนุรักษ์ เรืองรอบ เลขาธิการสหพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนแห่งประเทศไทย และเปิดเวทีเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากสมาชิกสหพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนจังหวัดเชียงรายด้วย