ข่าว มฟล. » มฟล. ร่วมกับ สาขาวิชาพุทธศิลปกรรม วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย เชิญชมนิทรรศการศิลปะ “เปิดบ้านพุทธศิลป์” ครั้งที่ 2

มฟล. ร่วมกับ สาขาวิชาพุทธศิลปกรรม วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย เชิญชมนิทรรศการศิลปะ “เปิดบ้านพุทธศิลป์” ครั้งที่ 2

5 กรกฎาคม 2019
1801   0

พิพิธภัณฑ์อารยธรรมลุ่มน้ำโขง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ร่วมกับ สาขาวิชาพุทธศิลปกรรม คณะพุทธศาสตร์ วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เชิญชวนผู้สนใจเข้าชมนิทรรศการศิลปะ “เปิดบ้านพุทธศิลป์ ครั้งที่ 2” (Open House Buddhist Art Exhibition) ณ พิพิธภัณฑ์อารายธรรมลุ่มน้ำโขง มฟล. ระหว่างวันที่ 27 พฤษภาคม ถึง 27 มิถุนายน 2562 โดยเป็นผลงานของคณาจารย์และนักศึกษาระดับชั้นปีที่ 1-4 ของสาขาวิชาพุทธศิลปกรรม วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย ซึ่งเป็นการถ่ายทอดความงดงามที่มีความสัมพันธ์กันลึกซึ้งระหว่างศิลปะและพุทธศาสนา ที่แทรกซึมแนบแน่นอยู่ในวิถีชีวิตของคนไทย อันเป็นที่มาของการจัดตั้งสาขาวิชาพุทธศิลปกรรม ที่ต้องการสร้างบุคคลกรที่มีความเข้าใจและก่อให้เกิดความยั่งยืนทั้งแง่มุมทางด้านศิลปะและพุทธศาสนา โดยได้รับการสนับสนุนจากอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ มาตั้งแต่เริ่มแรก