คอลัมน์ » คุยกับ ดร.ปรีชา

คุยกับ ดร.ปรีชา

1 มิถุนายน 2019
685   0

ตอนที่ 19

วิสาหกิจชุมชน  สำหรับวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดแพร่ที่เกี่ยวข้องกับการแปรรูปและผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม มีจำนวน 303 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 19.25 จากจำนวนวิสาหกิจชุมชนที่ผลิตสินค้าทั้งหมด 1,574 แห่ง (ตารางที่ 34)  วิสาหกิจชุมชนที่ผลิตและแปรรูปข้าวมีจำนวน 140 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 46.20 ของวิสาหกิจชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการแปรรูปและผลิตภัณฑ์อาหารทั้งหมด 303 แห่ง  ตัวอย่างสินค้า เช่น สุรากลั่น สาโท ข้าวแต๋น ข้าวกล้อง ข้าวไรซ์เบอรี่ ข้าวหอมนิล และข้าวเกรียบ เป็นต้น

 

ตารางที่ 34 วิสาหกิจชุมชนประเภทผลิตสินค้าของจังหวัดแพร่

ลำดับประเภทกิจการจำนวน (แห่ง)
1การผลิตพืช386
2การผลิตปศุสัตว์303
3การผลิตประมง21
4การแปรรูปและผลิตภัณฑ์อาหาร152
5ผลิตภัณฑ์ผ้าทอ/เสื้อผ้า116
6เครื่องจักสาน65
7ดอกไม้ประดิษฐ์24
8เครื่องจักรกล1
9ของชำร่วย / ของที่ระลึก20
10ผลิตภัณฑ์สมุนไพร17
11เครื่องดื่ม151
12เครื่องประดับ/อัญมณี1
13เครื่องไม้/เฟอร์นิเจอร์156
14เครื่องหนัง2
15การผลิตปัจจัยการผลิต87
16เครื่องปั้น12
17สิ่งประดิษฐ์จากโลหะ1
18การผลิตสินค้าอื่นๆ59
รวม1,574

อุตสาหกรรมขนาดเล็กหรือขนาดย่อม (SME)  เป็นอุตสาหกรรมที่ใช้เงินลงทุนไม่มากนัก อาจมีการนำเครื่องจักรมาช่วยในการผลิตและใช้คนงานจำนวนน้อย โดยอุตสาหกรรมในจังหวัดแพร่จัดอยู่ในประเภทนี้มากที่สุด เช่น โรงงานผลิตแป้งเหลวสำเร็จรูปสำหรับทำก๋วยเตี๋ยว โรงงานทำเส้นก๋วยเตี๋ยว โรงงานผลิตผลไม้บรรจุกระป๋อง เป็นต้น

อุตสาหกรรมขนาดกลาง เป็นอุตสาหกรรมที่ใช้เงินลงทุนและเครื่องจักรมากกว่าอุตสาหกรรมขนาดเล็กหรือขนาดย่อม ต้องใช้แรงงานที่มีทักษะเฉพาะด้าน ซึ่งอุตสาหกรรมประเภทนี้ในจังหวัดแพร่มีไม่มากนัก ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร เช่น โรงงานอบแห้งเมล็ดพืช เป็นต้น

3.2.3.3 ด้านเศรษฐกิจ

ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดแพร่ (Gross Provincial Products: GPP) แสดงในตารางที่ 35 ในปี 2557 มีมูลค่าเท่ากับ 25,582 ล้านบาท  ซึ่งลดลงจากปี 2556 เท่ากับ 445 ล้านบาท  และรายได้เฉลี่ยต่อหัวของประชากร (GPP per capita) ในปี 2557 เท่ากับ 60,093 บาท  ลดลงจากปี 2556 เท่ากับ 945 บาท  จัดเป็นลำดับที่ 67 ของประเทศ และเป็นลำดับที่ 16 ของ 17 จังหวัดในเขตภาคเหนือ

ตารางที่ 35      ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดแพร่ (GPP) และโครงสร้างเศรษฐกิจของจังหวัด ณ ราคาประจำปี จำแนกตามสาขาการผลิต 16 สาขา

สาขาการผลิตผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (ล้านบาท)โครงสร้างเศรษฐกิจ (%)
25542555255625572557
ภาคเกษตร4,2845,7215,8925,51021.5
เกษตรกรรมฯ4,1945,6285,7795,38421.0
การประมง90931131260.5
ภาคนอกเกษตร18,15019,48520,13520,07278.5
การทำเหมืองแร่และเหมืองหิน1131772522731.1
อุตสาหกรรม2,6021,8512,0632,2738.9
การไฟฟ้า ก๊าซ และการประปา3634054604951.9
การก่อสร้าง1,3871,6201,6151,4465.7
การขายส่ง การขายปลีกฯ1,8662,1552,2122,3499.2
โรงแรมและภัตตาคาร1831832062330.9
การขนส่งฯ6066005966062.4
ตัวกลางทางการเงิน1,6251,8402,2102,5319.9
บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ฯ1,8141,6111,7521,3035.1
การบริหารราชการฯ2,3773,1032,6201,9087.5
การศึกษา3,7894,3964,5635,04019.7
การบริการด้านสุขภาพและสังคม9661,0571,0931,1414.5
การให้บริการด้านชุมชนฯ3073523743701.4
ลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล1531331191030.4
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด22,43425,20626,02725,582100.0
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ต่อคน (บาท)52,53859,05761,03860,093 
ประชากร (1,000 คน)427427426426 

ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ข้อมูล ณ กุมภาพันธ์ 2559)

ในปี 2557 โครงสร้างเศรษฐกิจของจังหวัดแพร่ประกอบด้วย ภาคนอกเกษตร ร้อยละ 78.50 และภาคเกษตร ร้อยละ 21.50 โดยสาขาการผลิตที่มีบทบาทสำคัญต่อเศรษฐกิจของจังหวัดแพร่ 5 อันดับแรก ได้แก่

(1)   สาขาเกษตรกรรม        มีโครงสร้างสัดส่วนร้อยละ 21.00

(2)   สาขาการศึกษา           มีโครงสร้างสัดส่วนร้อยละ 19.70

(3)   ตัวกลางทางการเงิน    มีโครงสร้างสัดส่วนร้อยละ 9.90

(4)   สาขาขายส่งขายปลีก  มีโครงสร้างสัดส่วนร้อยละ 9.20

(5)   สาขาอุตสาหกรรม      มีโครงสร้างสัดส่วนร้อยละ 8.90

เศรษฐกิจของจังหวัดแพร่มีอัตราการเจริญเติบโตลดลงต่อเนื่องในช่วงปี 2554 – 2557 (ตารางที่ 36) พบว่า ในปี 2557 ลดลงร้อยละ 3.0  ต่อเนื่องจากปี 2556 ที่ลดลงร้อยละ 0.5  ซึ่งเป็นผลจากการลดลงทั้งภาคนอกเกษตรและภาคเกษตร โดยในภาคนอกเกษตรเป็นผลมาจากการลดลงของสาขาบริหารราชการฯ สาขาบริการด้านอสังหาริมทรัพย์ฯ สาขาก่อสร้าง  สาขาลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล และ สาขาการให้บริการชุมชนฯ และในภาคเกษตรเป็นผลมาจากพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ เช่น ข้าวและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มีปริมาณผลผลิตลดลง ซึ่งเป็นผลจากภัยแล้งและฝนทิ้งช่วง ทำให้ปริมาณน้ำไม่เพียงพอต่อการเพาะปลูก เนื่องจากจังหวัดแพร่ไม่มีแหล่งกักเก็บน้ำขนาดใหญ่ และมาตรการทวงคืนพื้นที่ป่าทำให้พื้นที่เพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลดลง

เนื่องจากประชากรส่วนใหญ่ในจังหวัดแพร่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม รายได้หลักจึงมาจากภาคเกษตร ประกอบกับการทำเกษตรแบบดั้งเดิม เช่น การปลูกพืชเชิงเดี่ยว ทำให้ตัวชี้วัดด้านเศรษฐกิจของประชาชนยังอยู่ใต้เส้นความยากจนค่อนข้างมาก การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น ควรเน้นการพัฒนาเพื่อส่งเสริมอาชีพ การนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตและสินค้าทางการเกษตรของจังหวัด ทำให้เกษตรกรให้มีรายได้เพิ่มขึ้น รวมถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เช่น แหล่งน้ำ ระบบโลจิสติกส์ เพื่อเพิ่มศักยภาพให้แก่ภาคการเกษตร

ตารางที่ 36 อัตราการเจริญเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) ณ ราคาคงที่ จำแนกตามสาขาการผลิต 16 สาขา

สาขาการผลิตอัตราการเจริญเติบโต (ร้อยละ)
2554255525562557
ภาคเกษตร9.62.7-2.3-1.6
เกษตรกรรมฯ9.73.1-2.4-1.4
การประมง1.2-13.84.0-11.5
ภาคนอกเกษตร2.65.40.1-3.4
การทำเหมืองแร่และเหมืองหิน-6.545.729.67.8
อุตสาหกรรม-0.1-21.73.06.7
การไฟฟ้า ก๊าซ และการประปา0.313.1-1.04.8
การก่อสร้าง-13.613.4-3.0-11.2
การขายส่ง การขายปลีกฯ-4.39.14.00.1
โรงแรมและภัตตาคาร7.4-4.67.88.9
การขนส่งฯ2.8-0.5-1.41.4
ตัวกลางทางการเงิน3.715.116.313.0
บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ฯ3.0-11.98.8-25.2
การบริหารราชการฯ12.526.4-18.8-29.9
การศึกษา10.69.70.55.4
การบริการด้านสุขภาพและสังคม2.97.40.31.3
การให้บริการด้านชุมชนฯ6.411.23.9-3.0
ลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล-19.2-18.7-20.4-21.1
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด3.84.9-0.5-3.0

ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ณ กุมภาพันธ์ 2559เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า