ข่าวเทศบาล » ประชุมสภาเทศบาลนครเชียงรายสมัยวิสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565

ประชุมสภาเทศบาลนครเชียงรายสมัยวิสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565

2 กันยายน 2022
88   0

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เทศบาลนครเชียงรายดำเนินการประชุมสภาเทศบาลนครเชียงราย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครเชียงราย อาคาร 2 ชั้น 3 โดยมีนายสมศักดิ์ เวียงโอสถ ประธานสภาเทศบาลนครเชียงราย เป็นประธาน พร้อมด้วยนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงราย และผอ.สำนัก/กอง เข้าร่วมรับฟังการประชุมฯ

โดยในการประชุมครั้งนี้ประธานสภาได้แจ้งประชาสัมพันธ์การรับสมัคร โครงการรวมใจเป็นหนึ่งเดียว MOI RUN 2022 ดำเนินพิจารณาวาระต่างๆ  นอกจากนี้สภาเทศบาลนครเชียงราย ได้ดำเนินการพิจารณาญัตติ อาทิ ขอเสนอญัตติขอรับความเห็นชอบระเบียบสภาเทศบาลนครเชียงราย ด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2465 ขอเสนอญัตติขอรับความเห็นชอบในการเลือกผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  รวมทั้งสมาชิกสภาเทศบาลได้นำเสนอปัญหา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน การบริหารจัดการ รวมทั้งการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน นอกจากนี้สภายังได้มีการเสนอญัตติในหลายเรื่องเพื่อขอรับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลนครเชียงราย