ข่าว มฟล. » ท่าน ว.-อ.เฉลิมชัย ให้ความเมตตาตรวจให้คะแนนผลงานผู้เรียนหลักสูตรพุทธศิลปกรรม มฟล. พร้อมวิพากษ์เพื่อก้าวสู่ศิลปินมืออาชีพ

ท่าน ว.-อ.เฉลิมชัย ให้ความเมตตาตรวจให้คะแนนผลงานผู้เรียนหลักสูตรพุทธศิลปกรรม มฟล. พร้อมวิพากษ์เพื่อก้าวสู่ศิลปินมืออาชีพ

3 พฤศจิกายน 2021
66   0

เมื่อวันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม 2564 พระเมธีวชิโรดม (วุฒิชัย วชิรเมธี) ได้ให้ความเมตตาเยี่ยมชมและตรวจให้คะแนนผลงานสร้างสรรค์ศิลปกรรมของผู้เรียนหลักสูตรระยะสั้น สาขาวิชาพุทธศิลปกรรม รุ่นที่ 1 โดยสถาบันพุทธศิลปกรรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) โดยมี รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดี มฟล. พร้อมทั้งผู้บริหารและคณาจารย์ผู้สอน เข้ากราบนมัสการและให้การต้อนรับ

ซึ่งผลงานจัดแสดงอยู่ที่ห้องจัดนิทรรศการหมุนเวียน พิพิธภัณฑ์อารยธรรมลุ่มน้ำโขง มฟล. โดยผู้เรียนได้สร้างผลงานโดยเลือกโจทย์จากหลักธรรม เช่น ไตรลักษณ์ อริยสัจ 4 อริยมรรคมีองค์ 8 นิพพาน เป็นต้น เพื่อนำหลักพุทธปรัชญาจากการเรียนการสอนไปตีความ และถ่ายทอดเป็นผลงานศิลปกรรมโดยไม่จำกัดรูปแบบและเทคนิค มีคะแนนใน 4 ด้านคือ ความถูกต้องตามหลักธรรม การตีความพุทธปรัชญาในศาสนา คุณค่าทางศิลปะ และความคิดสร้างสรรค์

ทั้งนี้ เมื่อวันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564 ศาสตรเมธี ดร.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) ได้ให้เกียรติเยี่ยมชมนิทรรศการแสดงผลงานสร้างสรรค์ศิลปกรรมของผู้เรียนทั้ง 3 ระดับ โดยได้ชื่นชมผลงานที่ผู้เรียนได้นำเสนอแนวความคิดในการผลิตผลงานชิ้นต่างๆ ด้วยตนเอง และยังให้เกียรติวิพากษ์ผลงานในหลากหลายมิติ ทั้งด้านเทคนิคและแนวคิดในการตีความ เพื่อให้เกิดการพัฒนาและต่อยอดไปสู่การเป็นศิลปินมืออาชีพ

หลักสูตรระยะสั้น สาขาวิชาพุทธศิลปกรรม มฟล. ได้จัดตั้งขึ้นโดยแนวความคิดในการอนุรักษ์และสร้างสรรค์งานพุทธศิลป์ไทยของบุคคลสำคัญ 3 ท่าน คือ พระเมธีวชิโรดม (วุฒิชัย วชิรเมธี) ผู้อำนวยการสถาบันวิมุตตยาลัย (ไร่เชิญตะวัน), ศาสตรเมธี ดร.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ และ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.วันชัย ศิริชนะ นายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

หลักสูตรนี้ได้เปิดรับผู้เรียนรุ่นที่ 1 ในปีการศึกษา 2564 โดยไม่ต้องเสียค่าเล่าเรียน ทำการเรียนการสอนใน 3 ระดับ คือ ระดับที่ 1 พุทธศิลป์พื้นฐาน แผน ก. (ภาคบรรยาย) แผน ข. (ภาคบรรยายและภาคปฏิบัติ) ระดับที่ 2 พุทธศิลป์สร้างสรรค์ และ ระดับที่ 3 พุทธศิลป์สร้างสรรค์ขั้นสูง ปัจจุบันรุ่นแรกนี้มีผู้เรียนจากทั่วประเทศ ทั้งที่เป็นพระภิกษุสามเณรและฆราวาส จำนวน 50 คน/รูป