คอลัมน์ » ได้รับเกียรติจาก รพ.จุฬาภรณ์ กทม.

ได้รับเกียรติจาก รพ.จุฬาภรณ์ กทม.

2 กรกฎาคม 2021
211   0

๑ กค. ๖๔ ได้รับเกียรติจาก รพ.จุฬาภรณ์ กทม. เป็นวิทยากร บรรยายสร้างแรงบันดาลใจให้พยาบาลใหม่ จำนวน ๔๕ คน ทั้งหมดจบจากคณะพยาบาล ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ รุ่น ๑ และฝ่ายบริหารการพยาบาลของรพ. โดยมีหัวหน้าฝ่ายการพยาบาลมานั่งฟังการบรรยายด้วย ได้ชี้ให้เห็นคุณค่าของการเป็นพยาบาลที่ดี สมกับคำว่า “เทพยดาในชุดขาว” เป็นนางฟ้าของคนไข้ มีเมตตากับคนไข้ทุกคนโดยไม่เลือกชั้นวรรณะ จะยากดีมีจนหรือสกปรกเลอะเทอะเพียงใด ต่างก็หวังพึ่งพวกเราให้หายจากความทุกข์ทรมานจากความเจ็บป่วยด้วยกันทั้งสิ้น


ทุกคนต่างก็ทำงานในรพ.ซึ่งถือเป็น “ธนาคารชีวิต” ที่ทุกคนต่างเอาชีวิตของตัวเองหรือคนที่รักมาฝากให้เราดูแล จะทำอะไรก็ได้เพราะไว้ใจ วางใจ ถือเป็นเกียรติอย่างที่สุด
จะต้องจำไว้เสมอว่าที่เขาไว้ใจเรา วางใจเราเพราะ

  1. เขาเชื่อว่าเรามีความเมตตาต่อเขา
  2. เขาเชื่อว่าเรามีความกรุณาต่อเขา
  3. เขาเชื่อว่าเรามีความปรารถนาดีต่อเขา
  4. เขาเชื่อว่าเรามีความสามารถรักษาเขาได้

๓ ข้อแรกนั้นเป็นนามธรรม แต่มีคุณค่าที่ทำให้ทุกคนไว้วางใจเรา จึงต้องช่วยกันดูแลรักษาไว้ให้ดีที่สุด มีกี่อาชีพเหมือนพวกเราที่ทำมาหาเลี้ยงชีพแล้วยังได้บุญทุกวัน

ให้ระลึกไว้เสมอว่า “เมื่อเขาให้เกียรติ เรายิ่งต้องรักษาเกียรติ” เพื่อให้รุ่นน้องๆเรายังคงได้รับเกียรตินี้อยู่ตลอดไป
ดีใจที่สุดที่พยาบาลน้องใหม่ทั้งหมดต่างสัญญากับตัวเองว่าจะเป็นพยาบาลที่ดี ของทุกคนตลอดไป

“ขอบคุณที่เป็นคนดี”
หมอณุ