ข่าวเทศบาล » เทศบาลนครเชียงราย จับมือสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ สร้างนวัตกรรมการเรียนรู้แบบ Work-based Education จบพร้อมประสบการณ์ ทำงานต่อได้ทันที

เทศบาลนครเชียงราย จับมือสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ สร้างนวัตกรรมการเรียนรู้แบบ Work-based Education จบพร้อมประสบการณ์ ทำงานต่อได้ทันที

6 กันยายน 2023
17   0

นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นายวันชัย จงสุทธานามณี พร้อมด้วยผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า และคณะ ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สมภพ มานะรังสรรค์ อธิการบดีสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ห้องเรียนพันธมิตร ระหว่างเทศบาลนครเชียงราย โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า โรงเรียนมัธยมเครือข่ายภาคเหนือ กับสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) ณ Convention Hall อาคารหอประชุมปัญญาภิวัฒน์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ จังหวัดนนทบุรี

โดยการทำ MOU ในครั้งนี้ เทศบาลนครเชียงรายนครเชียงรายได้รับความกรุณาจากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ในการร่วมกันพัฒนาความรู้ทางวิชาพร้อมกับเสริมสร้างทักษะทางอาชีพตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ตั้งแต่กระบวนการองค์ความรู้ทางวิชาการและทิศทางการประกอบอาชีพในศตวรรษที่ 21 สร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Start-Up) พร้อมโอกาสรับทุนการศึกษาจากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ในระดับปริญญาตรี เมื่อนักเรียนสำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

สำหรับสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางที่เน้นการศึกษาและวิจัยทางด้านธุรกิจค้าปลีก เพื่อสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพและสามารถปฏิบัติงานได้จริงจากประสบการณ์จริง โดยได้รับค่าตอบแทนตลอดระยะเวลาที่ศึกษา และเมื่อจบการศึกษาจะได้รับโอกาสเข้าทำงานกับสถานประกอบการในกลุ่มบริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) และสถานประกอบการชั้นนำอื่นๆ โดยเปิดให้เข้าศึกษาได้ในระดับปริญญาตรี โท และเอก

นับเป็นโอกาสอันดีที่นักเรียนและเยาวชนชาวเชียงราย จะได้รับโอกาสในการหาความถนัดและสร้างทักษะทางอาชีพก่อนเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยต่อไป