ข่าว มร. ชร. » มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประชุมบอร์ดใหญ่ 3 สภาฯ 1 คณะกรรมการฯ ขับเคลื่อนแผนพลิกโฉมมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประชุมบอร์ดใหญ่ 3 สภาฯ 1 คณะกรรมการฯ ขับเคลื่อนแผนพลิกโฉมมหาวิทยาลัย

2 มีนาคม 2023
219   0

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จัดการประชุมสัมมนาเพื่อระดมความคิดเห็นและติดตามผลการดำเนินงานการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (CRRU Retreat : Reinventing University) และรับฟังข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยฯ จากบอร์ดบริหารมหาวิทยาลัย 3 สภาฯ 1 คณะกรรมการฯ ได้แก่ สภามหาวิทยาลัย สภาวิชาการ สภาคณาจารย์และข้าราชการ และคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.มนัส สุวรรณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ทำหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เป็นประธานการประชุม ทั้งนี้ ผลจากการประชุมได้มีข้อเสนอแนะต่อการพลิกโฉมของมหาวิทยาลัยในประเด็นต่างๆ อาทิ การพัฒนาหลักสูตรใหม่ๆ ที่สอดคล้องกับผู้เรียน การพัฒนาบัณฑิตให้สามารถนำความรู้ไปประกอบวิชาชีพและต่อยอดสู่การปฏิบัติงานได้จริง การพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญและมีความโดดเด่น รวมถึงการพัฒนาสถาบันวิจัยหรือศูนย์บริการวิชาการด้านต่างๆ เพื่อให้เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน