ข่าวสังคม » มฟล. ต้อนรับคณะอนุ กมธ. กิจการคนพิการ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานศึกษาวิจัยเพื่อคนพิการ

มฟล. ต้อนรับคณะอนุ กมธ. กิจการคนพิการ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานศึกษาวิจัยเพื่อคนพิการ

2 มีนาคม 2023
265   0

เมื่อเร็วๆ นี้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) โดย ส่วนพัฒนานักศึกษา ให้การต้อนรับคณะอนุกรรมาธิการกิจการคนพิการ ในคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส, วุฒิสภา ที่ได้เดินทางลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานการพัฒนากระแสหลักที่ครอบคลุมประชาชนทุกกลุ่มรวมถึงคนพิการ ณ จังหวัดเชียงราย นำคณะโดย นายมณเฑียร บุญตัน กรรมาธิการการพัฒนาสังคมฯ และประธานคณะอนุกรรมาธิการกิจการคนพิการ โดย ผศ.สุกัล กฤตลักษณ์วงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดี และรักษาการแทนหัวหน้าส่วนพัฒนานักศึกษา มฟล. พร้อมด้วยคณาจารย์ ทีมวิจัย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมดอยตุง อาคารวันชัย ศิริชนะ มฟล.

โดยมีการนำเสนอการดำเนินงานในการสนับสนุนและช่วยเหลือนักศึกษาพิการของ มฟล. ทั้งด้านการจัดการเรียนการสอน การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย และงานบริการนักศึกษาพิเศษ (DSS) ที่ช่วยเหลือนักศึกษาพิการด้านอุปกรณ์การเรียน การทำตำราเรียนด้วยอักษรเบรลล์จีน โครงการจ้างงานนักศึกษาพิการ มาตรา 35 การรับรองผู้พิการโดยโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นต้น ทั้งยังมี รศ. นพ.สิทธิพร บุณยนิตย์ จากสำนักวิชาแพทยศาสตร์ ให้ข้อมูลงานวิจัยด้านนวัตกรรมเพื่อคนพิการ ผศ. ดร.สุรพล วรภัทราทร จากสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้ข้อมูลงานวิจัยและสาธิตการใช้งานเครื่องไอโซนาร์ หรือเครื่องบอกเตือนสิ่งกีดขวางสำหรับผู้พิการทางการเห็น นอกจากนี้ ทางคณะได้เข้าเยี่ยมห้องปฏิบัติการของสำนักวิชาแพทย์ศาสตร์ กลุ่มนวัตกรรมชีววัสดุและเครื่องมือแพทย์ ชมเครื่องมือแพทย์ที่ผลิตจากวัตถุดิบเกษตรไทย

ในการนี้ ทางคณะกรรมาธิการฯ ได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมและติดตามงานด้านการศึกษาวิจัยของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับประเด็นการพิจารณาศึกษาของคณะอนุกรรมาธิการกิจการคนพิการ จำนวน 6 ประเด็น ได้แก่ (1) การปฏิรูปการขึ้นทะเบียนคนพิการเพื่อให้คนพิการได้รับสิทธิสวัสดิการ และความช่วยเหลือได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึง (2) การปฏิรูปกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (3) การปฏิรูปกฎหมายว่าด้วยการเข้าถึงโดยสะดวกถ้วนหน้า (Accessibility for All Act : AAA) (4) การส่งเสริมการมีงานทาของคนพิการโดยหน่วยงานของรัฐ (5) การพัฒนากระแสหลักที่ครอบคลุมประชาชนทุกกลุ่มรวมถึงคนพิการ (Disability Inclusive Development : DID) (6) ประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ

ต่อจากนั้น ได้เดินทางไปติดตามการดำเนินงานในพื้นที่ในจังหวัดเชียงราย คือ ติดตามการเข้าถึงโดยสะดวกถ้วนหน้าของโครงการรถไฟทางคู่เส้นทางเชียงราย – เชียงของ ณ อาคารสำนักงานสนาม สถานีรถไฟเชียงราย ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย และติดตามการดำเนินงานของศูนย์บริการคนพิการชมรมเครือข่ายมหามิตรเพื่อการพัฒนาเด็กพิการตำบลวาวี ตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย