ข่าวสังคม » สมาชิกวุฒิสภาเดินทางมามอบชุดอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล พร้อมอุปกรณ์ในการป้องกันแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้กับจังหวัดเชียงรายเพื่อเป็นการนำร่องสำหรับพื้นที่บริเวณชายแดนของประเทศไทย

สมาชิกวุฒิสภาเดินทางมามอบชุดอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล พร้อมอุปกรณ์ในการป้องกันแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้กับจังหวัดเชียงรายเพื่อเป็นการนำร่องสำหรับพื้นที่บริเวณชายแดนของประเทศไทย

1 ตุลาคม 2020
49   0

นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ให้การต้อนรับคณะวุฒิสมาชิก ภายใต้การนำของนายพีระศักดิ์ พอจิต สมาชิกวุฒิสภา พร้อมกับ ว่าที่ ร้อยตรี วงศ์สยาม เพ็งพานิชภักดี สมาชิกวุฒิสภา พร้อมด้วย พลเอก สมโภชน์ นนทชัย นางเพียงฤทัย วรดิถี นายพิพัทธ์ ชนะสงคราม นายศิริชัย ไม้งาม นายธนพัต ปิติวราธนกุล อนุกรรมการ และคณะ ประกอบด้วยนายชูชาติ หอมจันทึก ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานฝึกอบรมและสัมมนา นางส่องศรี แสงด้วง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ และนางสาวกัษมาพร ไสยาศรี นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล เมื่อเช้าวันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2563 ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงราย  โดยมี หัวหน้าส่วนราชการและผู้แทน ตลอดทั้งผู้เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับและร่วมเป็นเกียรติก่อนรับมอบชุดอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลทางการแพทย์และสาธารณสุขไปดำเนินการต่อ

ภารกิจของสมาชิกวุฒิสภา ภายใต้การนำของนายพีระศักดิ์ พอจิต สมาชิกวุฒิสภา ในครั้งนี้ สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากประเทศเพื่อนบ้านรอบประเทศไทย ที่ยังคงมีการแพร่ระบาดและมีจำนวนผู้ป่วยรายใหม่ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นความตระหนักในบทบาทของวุฒิสภาในการดำเนินกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์ภายใต้กรอบของบทบาทหน้าที่ ตลอดทั้งความรับผิดชอบต่อสังคมสาธารณะและกิจกรรมนันทนาการของวุฒิสภา จึงได้นำชุดอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมามอบให้กับจังหวัดเชียงราย พร้อมทั้งให้กำลังแก่ผู้ปฏิบัติงาน ตลอดทั้งประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ซึ่งหน่วยงานในจังหวัดเชียงรายมีความเสียสละ และวุฒิสภาได้มีความตระหนักถึงการปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่เจ้าหน้าที่ทุกคนได้ทุ่มเทอย่างจริงจัง และได้ผลเป็นที่ยอมรับทั้งในการเฝ้าระวัง ควบคุม และป้องกันการแพร่ระบาด และแพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัดได้ผลชัดเจนอย่างเป็นรูปธรรม

ในการนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย จึงได้รับมอบชุดอุปกรณ์จากคณะวุฒิสมาชิก ประกอบด้วยชุดอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล หรือชุด PPE พร้อมหน้ากากอนามัย และแอลกอฮอล์ โดยได้มอบชุดอุปกรณ์ต่อไปให้กับหัวหน้าส่วนราชการที่จำเป็นต้องใช้ชุดอุปกรณ์ดังกล่าว ได้แก่ ที่ทำการปกครองอำเภอแม่สาย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่สาย โรงพยาบาลแม่สาย ด่านศุลกากรแม่สาย สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงราย ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศพรมแดนแม่สาย และหน่วยกำลังป้องกันชายแดนกองร้อยทหารม้าที่ 3 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 2 เพื่อนำไปใช้ดำเนินการให้เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานตามความมุ่งหมายของวุฒิสมาชิกต่อไป