คอลัมน์ » ผลการประเมินรายจังหวัดพะเยา

ผลการประเมินรายจังหวัดพะเยา

1 กันยายน 2020
53   0

การพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารในจังหวัดพะเยานั้น ขอให้คำนึงถึง “อาหารคุณภาพ มาตรฐาน ปลอดสารเคมี” เนื่องจากความต้องการของตลาดปัจจุบันมีแนวโน้มในเรื่องอาหารสุขภาพ และอาหารปลอดสารเคมี นอกจากนี้ ควรคำนึงถึงความเชื่อมโยงระหว่างผู้ผลิตตลอดโซ่อุปทาน ให้มีการวางแผนร่วมกัน เพื่อผลิตอาหารได้ตามความต้องการของผู้บริโภค และผลิตในปริมาณที่พอดีกับความต้องการ เพื่อผู้ค้าจะได้ไม่แย่งตลาดกันเอง

สรุปข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการประชุมกลุ่มย่อย

 1. ปัญหาและอุปสรรคของอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร

1.1 นโยบายภาครัฐ

 • หน่วยงานภาครัฐแต่ละหน่วยงานมีโครงการซ้ำซ้อน
 • นโยบายของภาครัฐกระจายไม่ทั่วถึง ผู้ประกอบการรายเล็กไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลของรัฐบาลและไม่ค่อยได้รับคำแนะนำจากหน่วยงานภาครัฐ
 • ขาดกฎหมายรับรองสินค้า และข้อจำกัดของกฎหมายไม่เอื้อต่อสินค้าที่ผลิต เช่น สุรา

1.2 วัตถุดิบทางการเกษตร

 • ปริมาณไม่เพียงพอ และไม่มีความไม่สม่ำเสมอของปริมาณ ปานกลาง
 • ขาดวัตถุดิบที่มีคุณภาพ
 • วัตถุดิบราคาแพง
 • ความไม่ซื่อสัตย์ของผู้ผลิตวัตถุดิบ

1.3 ระบบมาตรฐานต่างๆ เช่น GMP HACCP

 • ขาดความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานสินค้า
 • ขาดความรู้ในการยื่นขอมาตรฐานเช่น อย. GMP HALAL มาตรฐานสินค้าชุมชน

1.4 แรงงาน

 • บุคลากรทำงานอุตสาหกรรมทางด้านการอาหารยังไม่มีความรู้เท่าที่ควร
 • ขาดแคลนแรงงาน
 • แรงงานมีทักษะการทำงานไม่เพียงพอ

1.5 เทคโนโลยี / นวัตกรรม/เครื่องจักร / สิ่งปลูกสร้าง

 • ขาดความรู้ในการพัฒนา ปรับปรุง และผลิตสินค้าใหม่
 • องค์ความรู้ในการผลิต/เทคโนโลยีและนวัตกรรมการแปรรูป (การแปรรูปเปลือกกล้วยและการเพิ่มมูลค่าปลานิล)
 • ขาดความรู้เรื่องสิทธิบัตร / เครื่องหมายการค้า
 • ขาดแคลนอุปกรณ์/เครื่องจักร/อาคาร/โรงเรือน/สถานที่ผลิต
 • ขาดอุปกรณ์/เครื่องมือ/การผลิต/บรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัย
 • การจัดพื้นที่อุตสาหกรรม/การครอบครอง

1.6 ช่องทางการจัดจำหน่าย

 • ขาดความรู้ช่องทางการจัดจำหน่าย/ตลาด
 • การตลาดภายใน/ต่างประเทศ
 • ขาดกำลังซื้อจากภายนอก
 • สื่อออนไลน์/การเข้าถึงผู้ซื้อ
 • คู่แข่งทางการตลาด
 • ไม่สามารถสู้แบรนด์ใหญ่ๆได้

1.7 แหล่งเงินทุน

 • ขาดงบประมาณและทุนดำเนินงาน
 • การเข้าถึงแหล่งเงินทุนด่วนที่สุด
 • ขาดเงินทุนหมุนเวียน

1.8 ระบบขนส่ง

 • ค่าขนส่งสินค้าค่อนข้างแพง ต้องการการพัฒนาระบบ Logistics
 • ระบบโลจิสติกส์ เช่น การขนส่ง รถไฟ สนามบิน
 • ปัญหาด้านการขนส่งสินค้า

1.9 อื่นๆ

 • หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องขาดการบูรณาการทำงานร่วมกัน
 • ไม่มีงบประมาณเพียงพอในการไปแสดงสินค้าระดับภูมิภาค
 • หน่วยงานของรัฐบาลพิจารณา อย. GMP HALAL มาตรฐานสินค้าชุมชน
 • การมีส่วนร่วมขององค์กร ผู้ประกอบการโอทอป/วิสาหกิจชุมชน/สภาอุตสาหกรรม และคลัสเตอร์
 • การรวมตัว/เชื่อมโยงกัน (คลัสเตอร์)

 

 1. ความต้องการ/ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมอาหาร

2.1 นโยบายรัฐ

 • แก้ไข พ.ร.บ.ให้เอื้อต่อสินค้า เช่น สินค้าที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์
 • ลดขั้นตอน เงื่อนไข ข้อจำกัด ของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง

2.2 องค์ความรู้ / การฝึกอบรม

 • ความรู้ในเชิงลึกเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ผลิต
 • การยื่นขอมาตรฐาน เช่น ออแกนิค
 • การพัฒนาผลิตภัณฑ์

2.3 เทคโนโลยีและนวัตกรรม

 • พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ต่อเนื่องจากผลิตภัณฑ์เดิม
 • การออกแบบบรรจุภัณฑ์และโลโก้ให้มีความทันสมัย สวยงาม และเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์
 • บรรจุภัณฑ์เพื่ออายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ได้นานขึ้น
 • งานวิจัยที่รองรับผลิตภัณฑ์ของจังหวัด รวมถึง การพัฒนางานวิจัย/เทคโนโลยี/นวัตกรรม และการใช้เครื่องมือร่วมกันระหว่างผู้ประกอบการกับมหาวิทยาลัย
 • การยื่นขอสิทธิบัตรของผู้ประกอบการ

2.4 เครื่องจักร / สิ่งปลูกสร้าง

 • สนับสนุนเครื่องจักร อุปกรณ์ ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ให้ผู้ประกอบการ
 • อุปกรณ์การผลิตและการแปรรูป เช่นเครื่องอบ เครื่องซีล
 • โรงเรือนอบพลังงานแสงอาทิตย์
 • โรงงานต้นแบบสำหรับผู้ประกอบการทดลองผลิต/เช่าพื้นที่เพื่อผลิตสินค้าตามมาตรฐาน

2.5 วัตถุดิบ

 • แหล่งวัตถุดิบที่มีคุณภาพและมีราคาถูก

2.6 การตลาด / ช่องทางการจัดจำหน่าย

 • ช่องทางการจัดจำหน่าย เช่น ส่งเสริมการขายสินค้าช่องทางใหม่ online/offline
 • ส่งเสริมการผลิตและการตลาดตามนโยบาย Thailand 0
 • สร้างเครือข่ายทางการตลาด

2.7 เงินทุน

 • จัดหาแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำหรือปลอดดอกเบี้ยระยะยาว
 • เงินทุนงบประมาณสนับสนุน

2.8 การศึกษาดูงาน

 • การศึกษาดูงาน (ออแกนิค)

2.9 ระบบการขนส่ง

 • การขนส่งสินค้าที่สะดวกและลดค่าขนส่ง

2.10 อื่นๆ

 • การจัดตั้งศูนย์ประสานงานรวบรวมผลิตภัณฑ์ เช่น OTOP
 • การจัดตั้งศูนย์วิสาหกิจชุมชน
 • การประชาสัมพันธ์