ข่าวทั่วไป » โครงการประชุมชี้แจงมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019   (โควิด-19)  สำหรับ วัด โบสถ์ มัสยิด และตลาดสด ในเขตอำเภอเมืองเชียงราย

โครงการประชุมชี้แจงมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019   (โควิด-19)  สำหรับ วัด โบสถ์ มัสยิด และตลาดสด ในเขตอำเภอเมืองเชียงราย

26 พฤษภาคม 2020
427   0

เมื่อ 26 พ.ค. 63 นายสมกิจ เกศนาคินทร์ นายอำเภอเมืองเชียงราย ดำเนินโครงการประชุมชี้แจงมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019   (โควิด-19) สำหรับ วัด โบสถ์ มัสยิด และตลาดสด ในเขตอำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยมีวัตถุประสงค์ชี้แจงมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) สำหรับวัด โบสถ์ มัสยิด และตลาดสด ในเขตอำเภอเมืองเชียงราย ตามมาตรฐานป้องกันโรคและคำแนะนำของสาธารณสุขให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน

โดยมีพระครูขันติพลาธร เจ้าคณะอำเภอเมือง เชียงราย นายแพทย์ศุภเลิศ เนตรสุวรรณ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ศาสนาจารย์อดิศร มธุระสวรรค์ รองประธานคริสจักรภาคที่ 2 เชียงราย  คุณชัชวาล รุจิพรรณ เลขานุการคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเชียงราย และนายวิเชียร สุวรรณรัตน์ สาธารณสุขอำเภอเมืองเชียงรายเป็นวิทยากร

มีผู้เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ ผู้ประกอบการตลาด จำนวน 49 แห่ง เจ้าคณะตำบลนิกายมหายานและหินยาน จำนวน 30 รูป ผู้แทนโบสถ์คริสต์ จำนวน 198 คน และผู้แทนมัสยิด จำนวน 5 คน รวม 282 คน