ข่าว มร. ชร. » นายกสภาฯ มร.ชร.พร้อมคณะกรรมการฯ รับราชโองการโปรดเกล้าฯ พร้อมประชุมสภาฯ

นายกสภาฯ มร.ชร.พร้อมคณะกรรมการฯ รับราชโองการโปรดเกล้าฯ พร้อมประชุมสภาฯ

14 พฤษภาคม 2020
1249   0

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โปรดเกล้าฯ “ดร.ชัยยงค์ สัจิพานนท์” นั่งนายกสภา มร.ชร. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้รับประกาศแต่งตั้งจากสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภา มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 12 ราย

ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภา มหาวิทยาลัยพร้อมผู้ทรงคุณวุฒิทั้งชุดของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จำนวน 12 ราย ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2559 ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 28 มกราคม 2559 นั้น เนื่องจากนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิดังกล่าว ได้ดำรงตำแหน่งมาครบกำหนดวาระแล้ว และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั้งที่ 4 / 2562 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562 ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอขอพระราชทานโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งผู้สมควรดำรงตำแหน่งใหม่ รวม 12 ราย ดังนี้

 1. ดร.ชัยยงค์ สัจจิพานนท์ เป็น นายกสภามหาวิทยาลัย
 2. ศ.ดร.โกสินทร์ จำนงไทย เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
 3. รศ.ดร.ปฐม หงส์สุวรรณ เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
 4. นพ.ปลื้ม ศุภปัญญา เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
 5. ศ.เกียรติคุณ ดร.มนัส สุวรรณ เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
 6. นายมนูญ ใยบัวเทศ เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
 7. รศ.มานิตย์ จุมปา เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
 8. นายรัชกฤช สถิรานนท์ เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
 9. ศ.ดร.สมพงศ์ วิทยศักดิ์พันธุ์ เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
 10. ศ.พล.ต.ต.ดร.โสภณ ศรีวรพจน์ เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
 11. ศ.กิตติคุณ อัฉรา ชีวพันธ์ เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
 12. นายอาสา เม่นแย้ม เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

และได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งต่อไปแล้ว บัดนี้ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภา มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ตามที่เสนอทุกราย ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่  2 มีนาคม พ.ศ.2563 ผู้รับสนองพระบรมราชโองการนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี

โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จัดพิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภา มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ณ ห้องประชุมสภามร.ชร. โดยมี ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย(มร.ชร.) ปฏิบัติหน้าที่อาลักษณ์อ่านประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านอิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุม 18 A ห้องศาสตราจารย์เกียรติคุณเกษม วัฒนชัย อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 2 เมื่อ 8 พ.ค.2563

รายนามสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

 1. ดร.ชัยยงค์ สัจจิพานนท์ นายกสภามหาวิทยาลัย
 2. ศ.ดร.โกสินทร์ จำนงไทย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
 3. รศ.ดร.ปฐม หงส์สุวรรณ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
 4. นายแพทย์ปลื้ม ศุภปัญญา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
 5. ศ.เกียรติคุณ ดร.มนัส สุวรรณ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
 6. นายมนูญ ใยบัวเทศ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
 7. รศ.มานิตย์ จุมปา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
 8. นายรัชกฤช สถิรานนท์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
 9. ศ.ดร.สมพงศ์ วิทยศักดิ์พันธุ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
 10. ศ.พล.ต.ต.ดร.โสภณ ศรีวรพจน์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
 11. ศ.กิตติคุณ อัฉรา ชีวพันธ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
 12. นายอาสา เม่นแย้ม กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
 13. นายเกษม มูลจันทร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง
 14. ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง
 15. ผศ.สุรชัยอุฬารวงศ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
 16. ผศ.ดร.วรินทรีย์ เยาว์ธานี กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร
 17. อาจารย์ ดร.ปรมินทร์ อริเดช กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร
 18. อาจารย์ ดร.พิรภานุวัฒน์ ชื่นวงศ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร
 19. อาจารย์ ดร.อนันต์ แก้วตาติ๊บ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร
 20. รศ.พัชรา ก้อยชูสกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ
 21. อาจารย์ ดร.ธีระศักดิ์ อรัญพิทักษ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ
 22. อาจารย์ ดร.ศิวพงษ์ ตันสุวรรณวงค์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ
 23. อาจารย์ ดร.สมลักษณ์ เลี้ยงประยูร กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ
 24. ผศ.ดร.สุทัศน์ คล้ายสุวรรณ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำเราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า