ข่าวสังคม » แม้ในสภาวะ ที่ประชาชนประสบกับความเดือดร้อน จากการระบาดของโรค เชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

แม้ในสภาวะ ที่ประชาชนประสบกับความเดือดร้อน จากการระบาดของโรค เชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

6 เมษายน 2020
3517   0

😭 แม้ในสภาวะ ที่ประชาชนประสบกับความเดือดร้อน จากการระบาดของโรค เชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 สมาคมศิริกรณ์เชียงรายบรรเทาสาธารณภัย คำนึงถึงความปลอดภัย อันเกิดจาก สถานที่ และประชาชน จะได้รับเชื้อแพร่ของเชื้อโรค COVID 19

สมาคมศิริกรณ์เชียงรายบรรเทาสาธารณภัย ได้รับการสนับสนุนอย่างดียิ่งจาก คุณสมหมาย ถวิลวิศาล เจ้าของกิจการร้านลานนาเซ็นเตอร์มาร์ท สนับสนุน อุปกรณ์และเครื่องมือ

พร้อมกันนั้นต้องขอขอบคุณในน้ำใจและการเสียสละ ของอาสาสมัคร ของสมาคมศิริกรณ์เชียงรายบรรเทาสาธารณภัย ที่เสียสละความสุขส่วนตน ร่วมในการ ฉีดพ่น น้ำยาฆ่าเชื้อ ให้แก่ หน่วยงาน และสถานที่ ที่มีความประสงค์ ป้องกัน การติดเชื้อ อย่างไม่เห็นแก่ความสุขส่วนตนด้วยความเหน็ดเหนื่อย