ข่าวทั่วไป » โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จัดงาน ” วันการได้ยินโลกปี 2563″ World Hearing Day 2020

โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จัดงาน ” วันการได้ยินโลกปี 2563″ World Hearing Day 2020

3 มีนาคม 2020
1366   0

 

เมื่อวันอังคารที่ 3 มีนาคม 2563 นายภาสกร บุญญลักษณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดงานวัน “วันการได้ยินโลกปี 2563 ” World hearing day 2020 ไปให้สุด อย่าหยุดเพียงแค่ไม่ได้ยิน โดยมีนางสาวมาลีวัลย์ ศรีวิลัย รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงรายและนายแพทย์ศุภเลิศ เนตรสุวรรณ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการปฐมภูมิ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์เป็นผู้กล่าวรายงาน

 


ตามที่องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้กำหนดให้วันที่ 3 มีนาคมของทุกปีเป็น“วันการได้ยินโลก ” (World hearing day) โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์และราชวิทยาลัยโสด ศอ นาสิกแพทย์ แห่งประเทศไทยจึงได้ร่วมกันจัดงาน“วันการได้ยินโลกปี 2563 ” World hearing day 2020 ไปให้สุด อย่าหยุดเพียงแค่ไม่ได้ยินภายใต้แนวคิด“การได้ยิน คือ ชีวิต” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงบริการด้านการได้ยินได้รับรู้และเพื่อให้เกิดความตระหนักในการป้องกันและลดความพิการทางการได้ยินภายในงานมีกิจกรรมมากมาย อธิ การตรวจหู ตรวจการได้ยิน และให้ความรู้ในเรื่องการศูนย์เสียการได้ยินกับผู้ที่มาร่วมงาน“วันการได้ยินโลกปี 2563 ” World hearing day 2020 ณ บริเวณลานกิจกรรมข้างตึกโภชนาการโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์