ข่าวทั่วไป » เข้านมัสการเพื่อแสดงความยินดี

เข้านมัสการเพื่อแสดงความยินดี

5 สิงหาคม 2019
1246   0

เข้านมัสการเพื่อแสดงความยินดี ร่วมกับ พลเรือตรี ธนันท์ชัย บุณยรัตน์กัญริน ผู้บัญชาการกองเรือทุ่นระเบิด กองทัพเรือ และ ดร.อนงค์ศรี สิทธิอาษา ประธาน บริษัท เชียงรายแลนด์กรุ๊ป เนื่องในการที่ พระอาจารย์พบโชค ติสสะวังโส เจ้าอาวาสวัดห้วยปลากั้ง ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าพระราชทานสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะ “เจ้าคุณพระไพศาลประชาทร “