คอลัมน์ » คุยกับ ดร.ปรีชา

คุยกับ ดร.ปรีชา

3 กรกฎาคม 2019
1493   0

ตอนที่ 20

            ประชากรในจังหวัดแพร่ ณ เดือนมิถุนายน 2559 (ตารางที่ 37)  มีจำนวนทั้งสิ้น 450,872 คนจำแนกเป็นเพศชาย 218,505 คน (ร้อยละ 48.46) และเพศหญิง 232,367 คน (ร้อยละ 51.54) เมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนประชากรในปี 2558 ซึ่งมีจำนวน 454,754 คน พบว่า ลดลงร้อยละ 0.85 โดยส่วนใหญ่เป็นประชากรที่อยู่ในวัยทำงาน  และหากพิจารณาเปรียบเทียบข้อมูลย้อนหลังไปในปี 2548 และ 2558 (รูปที่ 5) พบว่า ประชากรวัยเด็กในจังหวัดแพร่มีแนวโน้มลดลง  ส่วนประชากรในวัยทำงานมีแนวโน้มคงที่  และประชากรในวัยสูงอายุมีแนวโน้มสูงขึ้น  แสดงให้เห็นว่า ในอนาคตสังคมผู้สูงอายุในจังหวัดแพร่จะเพิ่มมากขึ้น  ดังนั้น ควรเตรียมความพร้อมทั้งในด้านนโยบาย สวัสดิการ หรือโครงการเพื่อรองรับประชากรวัยสูงอายุที่เพิ่มขึ้นรวมถึงผลกระทบต่อแรงงานในภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมในอนาคต

ตารางที่ 37 ประชากรของจังหวัดแพร่

อำเภอ

จำนวน (คน)

ชาย

หญิง

รวม

เมืองแพร่

56,58762,478

119,065

สูงเม่น

36,49139,43375,924

เด่นชัย

18,01918,120

36,139

สอง

24,75026,015

50,765

ลอง

27,25227,946

55,198

หนองม่วงไข่8,4429,487

17,929

ร้องกวาง23,77625,636

49,412

วังชิ้น23,18823,252

46,440

รวม218,505232,367

450,872

ที่มา: ที่ทำการปกครองจังหวัดแพร่ (ข้อมูล ณ มิถุนายน 2559)

 สภาวะแวดล้อมและปัจจัยภายใน (จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา) และปัจจัยภายนอก (โอกาส ข้อจำกัด) รูปที่ 5  โครงสร้างประชากรเปรียบเทียบระหว่าง ปี 2548 และ 2558 (ที่มา: สำนักงานสถิติจังหวัดแพร่)

จากการวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์และศักยภาพในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารของจังหวัดแพร่  และนำเอาข้อมูลเชิงประจักษ์มาวิเคราะห์หาจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา โอกาส และอุปสรรค สรุปได้ดังแสดงในตารางที่ 38

ตารางที่ 38 ปัจจัยภายในและภายนอกที่ส่งผลต่อการพัฒนาสู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมอาหารของจังหวัดแพร่

ปัจจัยภายใน

ปัจจัยภายนอก
จุดแข็งจุดที่ควรพัฒนา

โอกาส

ข้อจำกัด

เป็นประตูสู่ล้านนา มีศักยภาพเชิงภูมิศาสตร์ที่เชื่อมโยงกับจังหวัดอื่นๆ ในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง GMS และประเทศข้างเคียง  เอื้อต่อการเป็นศูนย์กลางของระบบโลจิสติกส์  กระจายสินค้าเกษตรและอาหารระบบชลประทานไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่การเกษตร ไม่มีแหล่งกักเก็บน้ำขนาดใหญ่ จึงทำให้เกิดปัญหาการขาดแคลนน้ำ ภัยแล้ง และปัญหาอุทกภัยต่อเนื่องทุกปีรัฐบาลมีโครงการที่จะพัฒนาระบบโลจิสติกส์เพื่อบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการของประเทศ การขยายเส้นทางคมนาคมทางบก โดยเฉพาะทางรถยนต์ที่จะขยายเส้นทางเชื่อมโยงกับจังหวัดต่างๆให้ได้มาตรฐานรวมทั้งการมีแผนที่จะก่อสร้างรถไฟทางคู่สายเด่นชัย – เชียงราย – เชียงของ และแผนการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงสภาวะทางเศรษฐกิจที่ไม่มีเสถียรภาพ เกิดการชะลอตัวของระบบเศรษฐกิจ ทำให้ขาดความเชื่อมั่นในการลงทุน และความต่อเนื่องในการดำเนินงาน
−     มีวิถีชีวิตมรดกทางวัฒนธรรม และแหล่งท่องเที่ยวที่มีความหลากหลาย

−     มีโอกาสทางการตลาดในการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าเกษตรและอาหาร

ประชาชนมีฐานะยากจน มีรายได้ต่ำกว่าค่ากลางของประเทศรัฐบาลมีนโยบายเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
ทำให้เกิดการพัฒนาผู้ประกอบการท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate change) ส่งผลกระทบต่อปริมาณและคุณภาพของผลิตผลทางการเกษตร และทำให้เสี่ยงต่อการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ
มีผลิตภัณฑ์อาหารจากภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์มีโอกาสต่อยอดไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงได้ขาดความรู้ความเข้าใจในการเพิ่มมูลค่าของสินค้าเกษตรและอาหาร รวมถึงขาดแรงงานที่มีทักษะรัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนการใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม เพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานสินค้า OTOP ผลิตภัณฑ์ชุมชนประชากรมีอัตราการเกิดวัยทำงานลดลง แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
มีความร่วมมือ การสร้างเครือข่าย การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน เอกชน และรัฐ  ทำให้การดำเนินงานของจังหวัดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพการใช้สารเคมีเพื่อการเกษตรในสัดส่วนที่สูง ส่งผลต่อต้นทุนการผลิตและกระทบสภาพแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนแนวโน้มการตื่นตัวสุขภาพ ทำให้คนหันมาสนใจอาหารปลอดสารพิษระเบียบและกฎหมายไม่สามารถเอื้อประโยชน์และส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของการประกอบอาชีพในท้องถิ่นที่เป็นการส่งต่อทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญา เช่น การผลิตสุราพื้นบ้าน

 

 

 เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า