ข่าวสังคม » ปฏิบัติการตรวจดูแลความสงบเรียบร้อยเพื่อการจัดระเบียบสังคมให้เกิดความสงบเรียบร้อยและไม่เป็นการปัญหาสังคม

ปฏิบัติการตรวจดูแลความสงบเรียบร้อยเพื่อการจัดระเบียบสังคมให้เกิดความสงบเรียบร้อยและไม่เป็นการปัญหาสังคม

20 มิถุนายน 2019
1055   0

เมื่อช่วงค่ำวันที่ 19 มิ.ย.62 เจ้าพนักงานฝ่ายปกครอง ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงราย ได้สนธิกำลังร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงราย กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดเชียงรายที่ 1 ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงราย สำนักงานสรรพสามิตจังหวัดเชียงราย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงราย สถานพินิจและคุ้มครองเยาวชนจังหวัดเชียงราย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดจังหวัดเชียงราย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กว่า 100 นาย ปฏิบัติการตรวจดูแลความสงบเรียบร้อยเพื่อการจัดระเบียบสังคมให้เกิดความสงบเรียบร้อยและไม่เป็นการปัญหาสังคม

โดยชุดปฏิบัติการจัดระเบียบสังคมได้ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานบันเทิง และสถานประกอบการร้านอาหารในเขตพื้นที่เทศบาลนครเชียงราย และเขตเทศบาลตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ซึ่งได้รับการร้องเรียนว่ามีการโฆษณาและจัดโปรโมชั่นจำหน่ายสุรา ราคาถูกกว่าท้องตลาด จากการลงพื้นที่ตรวจสอบ พบว่ามีการโฆษณาและการจัดโปรโมชั่นจำหน่ายสุรา ด้วยราคาถูกกว่าราคาในท้องตลาดจริง จึงได้ดำเนินคดีตามกฎหมายกับสถานบันเทิงและร้านอาหารที่โฆษณาและจัดโปรโมชั่นจำหน่ายสุราดังกล่าวได้จำนวน 2 ร้าน

ทั้งนี้ ทางจังหวัดเชียงรายจะได้มีการดำเนินการบูรณาการระดับจังหวัด เพื่อออกตรวจปฏิบัติการจัดระเบียบสังคมอยู่อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกเดือน อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อเป็นการป้องกัน และปราบปราม การกระทำความผิดที่อาจจะเกิดขึ้นต่อไป