ข่าวเทศบาล » พิธีเปิดการประชุมแกนนำสุขภาพ (อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน) เขต 3, 4

พิธีเปิดการประชุมแกนนำสุขภาพ (อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน) เขต 3, 4

1 มิถุนายน 2019
888   0

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย ร่วมพิธีเปิดการประชุมแกนนำสุขภาพ (อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน) เขต 3, 4 เพื่อเป็นการติดตามนิเทศงานของอาสาสมัครสาธารณสุข อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องแนวทางเพื่อเกิดการพัฒนางานของอาสาสมัครสาธารณสุขในชุมชน พร้อมฟื้นฟูความรู้ความสามารถและทักษะที่จำเป็นในการดูแลพี่น้องประชาชนในเขตรับผิดชอบ ทั้ง 64 ชุมชน ณ ห้องประชุมกองการแพทย์ เทศบาลนครเชียงราย จังหวัดเชียงราย