ข่าวหน้าหนึ่ง » ประชุมคณะกรรมการทุนการศึกษาของมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ

ประชุมคณะกรรมการทุนการศึกษาของมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ

23 พฤษภาคม 2019
773   0

นายภาสกร บุญญลักษม์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการทุนการศึกษาของมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์ ประจำจังหวัดเชียงราย ปี 2562 เพื่อพิจารณาคัดเลือกเยาวชนคนใหม่เข้ารับทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ประจำจังหวัดเชียงราย ปี 2562 เมื่อบ่ายวันพุธที่ 22 พ.ค.62 ที่ห้องศาลานพคุณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดต. เชียงราย ถ. ต. อ.เมืองเชียงราย
การจัดการทุนของมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ประจำจังหวัดเชียงราย ในครั้งนี้ สืบเนื่องจากมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ได้มอบทุนการศึกษาแก่เยาวชนที่ขาดแคลนในจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ ปีละ 2,099 ทุน เพื่อให้เยาวชนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์มีโอกาสได้รับการศึกษาและการอบรมทั้งในด้านความรู้และคุณธรรม เพื่อจะได้เติบโตเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ เป็นผู้ที่มีความจงรักภักดีในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานกรรมการ และจังหวัดเชียงรายได้รับมอบทุนจากมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ซึ่งมีผู้มีจิตศรัทธาจะมอบทุนการศึกษาให้แก่เยาวชนในจังหวัดเชียงราย จำนวน 6 ราย จึงจัดประชุมเพื่อพิจารณาคุณสมบัติให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิ ที่สถานศึกษาตั้งอยู่ในอำเภอแม่จัน อำเภอพาน และอำเภอพญาเม็งราย ทั้งทุนระดับประถมศึกษาและทุนระดับมัธยมศึกษา
โดยการประชุมครั้งนี้ คณะกรรมการได้นำระเบียบ หลักเกณฑ์การคัดเลือกเยาวชนคนใหม่ที่เข้ารับทุน โดยร่วมกันพิจารณาตามเกณฑ์คุณสมบัติ และใช้วิธีการคัดเลือก วิธีการส่งใบสมัครตามที่ระบุ ทั้งนี้ ครอบครัวมีฐานะยากจนจริง มีอาชีพเกษตรกรหรือกรรมกร มีความประพฤติดี สนใจและตั้งใจที่จะศึกษาเล่าเรียนจนสำเร็จการศึกษาชั้นสูงสุดในแต่ละลำดับ มีสุขภาพดีพอที่จะศึกษาเล่าเรียนได้ มีผลการเรียนในระดับเกณฑ์ผ่าน โดยต้องไม่อยู่ในระหว่างการรับทุนอื่น และหากปรากฏในภายหลังว่าคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ หรือมีความประพฤติเปลี่ยนแปลงไปจนขาดคุณสมบัติ อาจงดให้ทุนต่อเนื่อง
สำหรับ ผลการพิจารณาคัดเลือก ได้กำหนดพิจารณากรณีพื้นที่อำเภอ ได้แก่ อำเภอแม่จัน ระดับประถมศึกษา ได้แก่ เด็กชาย จิตติพัฒน์ แก้วนาติ๊บ โรงเรียนบ้านขี้เหล็กดอยดินแดง ระดับมัธยมศึกษา ได้แก่ เด็กหญิง พรมธิดา ใจคำปัน โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
อำเภอพาน ระดับประถมศึกษา ได้แก่ เด็กหญิง อริญฉัตร แสนหาร โรงเรียนแม่อ้อประชารัฐ ระดับมัธยมศึกษา ได้แก่ เด็กหญิง ธนพร วงศ์ษา โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก)
อำเภอพญาเม็งราย ระดับประถมศึกษา ได้แก่ เด็กหญิง ธนกาญจน์ แซ่โซ้ง โรงเรียนบ้านกะแล ระดับมัธยมศึกษา ได้แก่ เด็กหญิง นันทิกานต์ ปิ่นแสงแก้ว โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม
ทั้งนี้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงรายในฐานะสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการทุนการศึกษาของมูลนิธิมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ประจำจังหวัดเชียงรายจะได้รวบรวมข้อมูลให้ครบถ้วนและส่งผลการพิจารณาให้มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ภายในวันที่ 31 พ.ค.62 ต่อไป