ข่าวสังคม » ร่วมแรงร่วมใจกันปลูกต้นราชพฤกษ์ จำนวน 20 ต้น

ร่วมแรงร่วมใจกันปลูกต้นราชพฤกษ์ จำนวน 20 ต้น

20 พฤษภาคม 2019
1789   0

กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย นางสุรีย์ ภู่เพชร ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยบุคลากรของสำนักงานฯ ได้ร่วมแรงร่วมใจกันปลูกต้นราชพฤกษ์ จำนวน 20 ต้น บริเวณริมรั้วด้านหน้าสำนักงานฯเนื่องในโอกาสวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2562 เพื่อเป็นการสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกให้กับเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานให้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติ โดยได้รับการสนับสนุนพันธุ์ไม้จากสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดเชียงราย